BZOJ 1066: [SCOI2007]蜥蜴

Time Limit: 1 Sec  Memory Limit: 162 MB
Submit: 4083  Solved: 2063

Description

 在一个r行c列的网格地图中有一些高度不同的石柱,一些石柱上站着一些蜥蜴,你的任务是让尽量多的蜥蜴逃
到边界外。 每行每列中相邻石柱的距离为1,蜥蜴的跳跃距离是d,即蜥蜴可以跳到平面距离不超过d的任何一个石
柱上。石柱都不稳定,每次当蜥蜴跳跃时,所离开的石柱高度减1(如果仍然落在地图内部,则到达的石柱高度不
变),如果该石柱原来高度为1,则蜥蜴离开后消失。以后其他蜥蜴不能落脚。任何时刻不能有两只蜥蜴在同一个
石柱上。

Input

 输入第一行为三个整数r,c,d,即地图的规模与最大跳跃距离。以下r行为石竹的初始状态,0表示没有石柱
,1~3表示石柱的初始高度。以下r行为蜥蜴位置,“L”表示蜥蜴,“.”表示没有蜥蜴。

Output

 输出仅一行,包含一个整数,即无法逃离的蜥蜴总数的最小值。

Sample Input

5 8 2
00000000
02000000
00321100
02000000
00000000
........
........
..LLLL..
........
........

Sample Output

1

HINT

 

100%的数据满足:1<=r, c<=20, 1<=d<=4

 

Source

 
网络流 最大流
构完图套模板 
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdio>
#include <queue>
#define N 405
#define M 1000010 
#define INF 0x7fffffff
#define min(a,b) a>b?b:a
 
using namespace std;
struct node
{
  int next,to,flow;
  node (int next=0,int to=0,int flow=0): next(next),to(to),flow(flow) {}
}edge[M];
int cur[M],ex,dep[M],S,T=805,head[M],cnt=1,a,num[N][N],r,c,d,Map[N][N];
inline void add(int u,int v,int w)
{
  edge[++cnt]=node(head[u],v,w);
  head[u]=cnt;
}
inline bool bfs()
{
  queue<int>Q;
  Q.push(S);
  for(int i=0;i<=T;i++) dep[i]=-1,cur[i]=head[i];
  dep[S]=0;
  while(!Q.empty())
  {
    int Top=Q.front();
    Q.pop();
    for(int i=head[Top];i;i=edge[i].next)
    {
      int v=edge[i].to;
      if(dep[v]==-1&&edge[i].flow>0)
      {
        dep[v]=dep[Top]+1;
        if(v==T) return true;
        else Q.push(v); 
      }
    }
  }
  return false;
}
inline int dfs(int now,int to,int flow)
{
  int rest=0,f;
  if(now==to) return flow;
  for(int &i=cur[now];i;i=edge[i].next)
  {
    int v=edge[i].to;
    if(edge[i].flow>0&&dep[v]==dep[now]+1&&(f=dfs(v,to,min(flow-rest,edge[i].flow))))
    {
      rest+=f;
      edge[i].flow-=f;
      edge[i^1].flow+=f;
      if(flow==rest) break;
    }
  }
  if(rest!=flow) dep[now]=-1;
  return rest;
}
inline int Dinic()
{
  int ans=0;
  while(bfs())
    ans+=dfs(S,T,INF);
  return ans;
}
int main()
{
  scanf("%d%d%d",&r,&c,&d);
  char ch;
  for(int i=1;i<=r;i++)
  {
    for(int j=1;j<=c;j++)
    {
      cin>>ch;
      Map[i][j]=ch-'0';
      num[i][j]=++a;
    }
  }
  for(int i=1;i<=r;i++)
  {
    for(int j=1;j<=c;j++)
    {
      cin>>ch;
      if(ch=='L')
      {
        ex++;
        add(0,num[i][j],1);
        add(num[i][j],0,0);
      }
    }
  }
  for(int i=1;i<=r;i++)
  {
    for(int j=1;j<=c;j++)
    {
      if(Map[i][j])
      {
        add(num[i][j],num[i][j]+N,Map[i][j]);
        add(num[i][j]+N,num[i][j],0);
        for(int k=i-d;k<=i+d;k++)
        {
          for(int l=j-d;l<=j+d;l++)
          {
            if((i!=k||j!=l)&&Map[k][l]&&(((i-k)*(i-k)+(j-l)*(j-l))<=d*d))
            {
              add(num[i][j]+N,num[k][l],INF);
              add(num[k][l],num[i][j]+N,0);
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  for(int i=1;i<=d;i++)
  {
    for(int j=d+1;j<=r-d;j++)
    {
      add(num[j][i]+N,T,INF);
      add(T,num[j][i]+N,0);
      add(num[j][c-i+1]+N,T,INF);
      add(T,num[j][c-i+1]+N,0);
    }
  }
  for(int i=1;i<=d;i++)
  {
    for(int j=1;j<=c;j++)
    {
      add(num[i][j]+N,T,INF);
      add(T,num[i][j]+N,0);
      add(num[r-i+1][j]+N,T,INF);
      add(T,num[r-i+1][j]+N,0);
    }
  }
  printf("%d",ex-Dinic());
  return 0;
}

 

posted @ 2017-07-18 15:04  杀猪状元  阅读(114)  评论(0编辑  收藏