AHU-835 FJ的旅行 【最小费用最大流】

Description
每当西瓜的朋友来西瓜家看他,西瓜总是喜欢带他们逛自己的豪宅。西瓜的豪宅有N幢楼(1<=N<=1000),用1到N的整数编号。1号楼是西瓜豪宅的大门,N号楼是西瓜的储藏室。西瓜的豪宅里总共有M条道路(1<=M<=10000)。每条道路连接两栋不同的楼房,道路的长度不超过35000。
为了最好地炫耀他的豪宅,西瓜准备从大门出发,经过一些楼房到达储藏室,再经过一些楼房回到自己的大门。
他要求他的路径越短越好,但是不能经过任意一条道路多于一次。请你计算这样的一条最短路径。西瓜保证这样的路径是存在的。

 

Input
第一行:N和M
第2..M+1行:每行三个整数表示一条道路(起点,终点,长度)

 

Output
一个整数,表示最短路径长度

 

Sample Input
4 5
1 2 1
2 3 1
3 4 1
1 3 2
2 4 2
 
Sample Output
6题解:

一开始当成最短路做,发现有很多bug根本不能做,学了费用流发现可以做,设一个源点到1的费用为0容量为2,设一个汇点,从n到汇点的费用为0容量为2,其他弧费用为路径长度,容量为1,跑最小费用最大流算法可以过。

代码:

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 #define INF 0x3f3f3f3f
 4 #define M(a, b) memset(a, b, sizeof(a))
 5 const int N = 1100;
 6 struct Edge {
 7   int from, to, cap, flow, cost;
 8 };
 9 
10 struct MCMF {
11   int n, m;
12   vector<Edge> edges;
13   vector<int> G[N];
14   int d[N], inq[N], p[N], a[N];
15 
16   void init(int n) {
17     this->n = n;
18     for (int i = 0; i <= n+1; ++i) G[i].clear();
19     edges.clear();
20   }
21 
22   void AddEdge(int from, int to, int cap, int cost) {
23     edges.push_back((Edge){from, to, cap, 0, cost});
24     edges.push_back((Edge){to, from, 0, 0, -cost});
25     m = edges.size();
26     G[from].push_back(m-2); G[to].push_back(m-1);
27   }
28 
29   bool spfa(int s, int t, int &flow, int &cost) {
30     M(inq, 0); M(d, INF);
31     d[s] = 0; inq[s] = 1; p[s] = 0; a[s] = INF;
32     queue<int> q;
33     q.push(s);
34     while (!q.empty()) {
35       int x = q.front(); q.pop();
36       inq[x] = 0;
37       for (int i = 0; i < G[x].size(); ++i) {
38         Edge &e = edges[G[x][i]];
39         if (d[e.to] > d[x] + e.cost && e.cap > e.flow) {
40           d[e.to] = d[x] + e.cost;
41           p[e.to] = G[x][i];
42           a[e.to] = min(a[x], e.cap-e.flow);
43           if (inq[e.to]) continue;
44           q.push(e.to); inq[e.to] = 1;
45         }
46       }
47     }
48     if (d[t] == INF) return false;
49     flow += a[t];
50     cost += d[t] * a[t];
51     int u = t;
52     while (u != s) {
53       edges[p[u]].flow += a[t];
54       edges[p[u]^1].flow -= a[t];
55       u = edges[p[u]].from;
56     }
57     return true;
58   }
59 
60   int Mincost(int s, int t) {
61     int flow = 0, cost = 0;
62     while (spfa(s, t, flow, cost));
63     return cost;
64   }
65 
66 }solver;
67 
68 int main() {
69   int n, m;
70   while (~scanf("%d%d", &n, &m)) {
71     solver.init(n);
72     solver.AddEdge(0, 1, 2, 0);
73     solver.AddEdge(n, n+1, 2, 0);
74     int from, to, cost;
75     for (int i = 0; i < m; ++i) {
76       scanf("%d%d%d", &from, &to, &cost);
77       solver.AddEdge(from, to, 1, cost);
78       solver.AddEdge(to, from, 1, cost);
79     }
80     printf("%d\n", solver.Mincost(0, n+1));
81   }
82 
83   return 0;
84 }

 


posted @ 2017-04-17 21:38  Robin!  阅读(...)  评论(...编辑  收藏