BZOJ 1864:[Zjoi2006]三色二叉树(树DP)

                                                 三色二叉树

问题描述

输入

仅有一行,不超过500000个字符,表示一个二叉树序列。

输出

输出文件也只有一行,包含两个数,依次表示最多和最少有多少个点能够被染成绿色。

样例输入

1122002010


样例输出
5 2
 

 分析:简单树DP

program tree1;
var
 f,g:array[0..500000,0..2]of longint;
 l,r:array[0..500000]of longint;
 n,i,m,x,y,sum,len:longint;
 s:ansistring;
function max(x,y:longint):longint;
begin
 if x>y then max:=x else max:=y;
end;
function min(x,y:longint):longint;
begin
 if x<y then min:=x else min:=y;
end;
procedure dfs(x:longint);
var i:longint;
begin
 inc(len); i:=len;
 if s[i]='0' then exit;
 inc(sum); l[x]:=sum; dfs(sum);
 if s[i]='2' then
  begin
   inc(sum); r[x]:=sum; dfs(sum);
  end;
end;
procedure dp(x:longint);
var i:longint;
begin
 if x=0 then exit;
 dp(l[x]); dp(r[x]);
 f[x,0]:=max(f[l[x],2]+f[r[x],1],f[l[x],1]+f[r[x],2])+1;
 f[x,1]:=max(f[l[x],2]+f[r[x],0],f[l[x],0]+f[r[x],2]);
 f[x,2]:=max(f[l[x],0]+f[r[x],1],f[l[x],1]+f[r[x],0]);
 g[x,0]:=min(g[l[x],2]+g[r[x],1],g[l[x],1]+g[r[x],2])+1;
 g[x,1]:=min(g[l[x],2]+g[r[x],0],g[l[x],0]+g[r[x],2 ]);
 g[x,2]:=min(g[l[x],0]+g[r[x],1],g[l[x],1]+g[r[x],0]);
end;
begin
 readln(s);n:=length(s); sum:=1; len:=0;
 fillchar(l,sizeof(l),0); fillchar(r,sizeof(r),0);
 dfs(1); dp(1);
 x:=max(max(f[1,1],f[1,2]),f[1,0]);
 y:=min(min(g[1,1],g[1,2]),g[1,0]);
 writeln(x,' ',y); 
end.
View Code

 

posted @ 2016-08-09 14:23  QTY_YTQ  阅读(142)  评论(0编辑  收藏  举报