[CF1111D] Destory the Colony

Portal

大致题意: 给定一个偶数长度(\(n \leq 10 ^ 5\))的字符串, 只包含大小写字母. 有q(\(q \leq 10 ^ 5\))次询问, 每次指定两个位置, 要求通过交换字符, 使这两个类型的字符在串同一边并且对于其他类型的字符, 不能跨过串的中线(也就是说必须在一边, 但是可以不跟指定的字符一边), 求方案数模\(1e9 + 7\)

Solution

这个题目很像atcoder啊

考虑去掉多余的状态, 事实上只有\(52 ^ 2 = 2704\)种状态, 其他的询问都是多余的.

考虑钦定两种字母,O(n)计算方案数. 发现答案是\(\frac{(\frac{n}{2})! ^ 2}{\prod {cnt_i !}}\) 那么就只需要考虑如何把剩下的50种字母塞进\(\frac{n}{2} - cnt_i - cnt_j\)里面去;

现在就转化成为如何计算背包方案数, 在不每次重新计算的情况下.

考虑背包具有子问题的自我概括性. 那么我们就只要从源头开始, 沿着转移方向一步一步消除影响即可, 这个套路也可以运用到一部分非可减性dp中, 当然, 如果能写成矩阵的话就不用这么麻烦了.

Code

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define rep(i, a, b) for(int i = (a), i##_end_ = (b); i <= i##_end_; ++i)
#define drep(i, a, b) for(int i = (a), i##_end_ = (b); i >= i##_end_; --i)
#define clar(a, b) memset((a), (b), sizeof(a))
#define debug(...) fprintf(stderr, __VA_ARGS__)
#define Debug(s) debug("The massage in line %d, Function %s: %s\n", __LINE__, __FUNCTION__, s)
typedef long long LL;
typedef long double LD;
int read() {
  char ch = getchar();
  int x = 0, flag = 1;
  for(;!isdigit(ch); ch = getchar()) if(ch == '-') flag *= -1;
  for(;isdigit(ch); ch = getchar()) x = x * 10 + ch - 48;
  return x * flag;
}
void write(LL x) {
  if(x < 0) putchar('-'), x = -x;
  if(x >= 10) write(x / 10);
  putchar(x % 10 + 48);
}

const int Maxn = 100009, Maxk = 60, Mod = (int)1e9 + 7;
char s[Maxn];
int n, q, dp[Maxn], cnt[Maxk];
int predict[Maxk][Maxk], tmpDp[Maxn];
int fac[Maxn], invFac[Maxn];

int fpm(int base, int tims) {
  int r = 1;
  while (tims) {
    if (tims & 1) r = 1ll * base * r % Mod;
    base = 1ll * base * base % Mod;
    tims >>= 1;
  }
  return r;
}

void init() {
  scanf("%s", s + 1); n = strlen(s + 1);
  rep (i, 1, n) 
    if (isupper(s[i])) ++cnt[s[i] - 'A' + 1];
      else ++cnt[s[i] - 'a' + 27]; 

  /* Note */
  dp[0] = 1;
  rep (i, 1, 52) {
    if (!cnt[i]) continue;
    drep (j, n, cnt[i]) (dp[j] += dp[j - cnt[i]]) %= Mod;
  }
  /* Note */
  
  fac[0] = 1;
  rep (i, 1, n) fac[i] = fac[i - 1] * 1ll * i % Mod;
  invFac[n] = fpm(fac[n], Mod - 2);
  drep (i, n - 1, 0) invFac[i] = invFac[i + 1] * (i + 1ll) % Mod;
}

void solve() {
  rep (i, 1, 52)
    rep (j, 1, i) {
      if (!cnt[i] || !cnt[j]) continue;
      rep (l, 0, n) tmpDp[l] = dp[l];
      rep (l, cnt[i], n) {
        (tmpDp[l] -= tmpDp[l - cnt[i]]) %= Mod; 
        (tmpDp[l] += Mod) %= Mod;
      }

      if (i == j) {
        predict[i][i] = tmpDp[n / 2];
        continue;
      }
      
      rep (l, cnt[j], n) {
        (tmpDp[l] -= tmpDp[l - cnt[j]]) %= Mod; 
        (tmpDp[l] += Mod) %= Mod;
      }

      predict[i][j] = predict[j][i] = tmpDp[n / 2];
    }

  int W = fac[n / 2] * 1ll * fac[n / 2] % Mod;
  rep (i, 1, 52) 
    if (cnt[i] > 0) W = 1ll * W * invFac[cnt[i]] % Mod;
  
  q = read();
  rep (i, 1, q) {
    int x = read(), y = read();
    if (isupper(s[x])) x = s[x] - 'A' + 1; else x = s[x] - 'a' + 27; 
    if (isupper(s[y])) y = s[y] - 'A' + 1; else y = s[y] - 'a' + 27; 
    printf("%d\n", 2ll * W % Mod * predict[x][y] % Mod);
  }
}

int main() {
  freopen("Cf1111D.in", "r", stdin);
  freopen("Cf1111D.out", "w", stdout);

  init();
  solve();

#ifdef Qrsikno
  debug("\nRunning time: %.3lf(s)\n", clock() * 1.0 / CLOCKS_PER_SEC);
#endif
  return 0;
}
posted @ 2019-02-12 11:46 Qrsikno 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏