Android学习系列(5)--App布局初探之简单模型

人类科技的进步源自探索,探索来自于发现本原,当然App布局没这么先进,本文也只是一个归类总结。
这篇文章是android开发人员的必备知识,是我特别为大家整理和总结的,不求完美,但是有用。

Android界面开发多多少少会有很多雷同或者相似的布局,不仅如此,纵观Android应用的界面,总也逃不出那些熟悉的结构。
今天,我根据经验,把我认为的常见的布局做一个分析,归纳出几种简单的模型,这些模型一般是我认为解决其对应布局问题的最佳布局,具体要看情况。
因为工作的限制,我无法专门研究天马行空,万罗天象的布局,只能根据我工作中碰到的布局,略加斟酌。
还有一点我要强调,这些布局的原则就是:简单,灵活。 

模型一: 水平三列坐拥式
      效果图:
      
      说明:水平三列,两边分别是"返回","提交"的按钮,中间是必须居中的几个字,一般都是标题名称。
              仿佛标题内容的背景坐拥左右两位美女般的按钮。
      方法:主要使用FrameLayout布局
      素材:
              、
      layout代码:


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:background="@drawable/layout01_bg"
  android:paddingLeft="10dip"
  android:paddingRight="10dip"
  >
  <Button android:layout_gravity="left|center_vertical"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@drawable/layout01_tool"
    android:text="返回"
    android:padding="8dip"
  />
  
  <TextView android:layout_gravity="center"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="标题内容"
    android:textSize="18dip"
    android:textColor="#000000" />
    
  <Button android:layout_gravity="right|center_vertical"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@drawable/layout01_tool"
    android:text="前进"
    android:padding="8dip"
  />
</FrameLayout>

模型二:水平三列双耳式
      效果图:
 
      说明: 水平三列,两边分别是"返回","提交"的按钮,中间是几个字,这几个字可以居左,居中,居右,而不与两边的按钮重叠。
               此模型和坐拥式模型相似,但是中间的部分不是把左右按钮坐拥入怀,而是单独占据,且也只占据中间部分。
               这种模型能够实现坐拥式模型的效果,而且能偏左偏右而不和两边按钮重叠。
               但是因为这种情况使用RelativeLayout布局比较好,需要定义ID,稍微麻烦了一点点。 
      方法:主要是RelativeLayout布局
      素材:同上
      layout代码:

<!--这种布局:
缺点是代码还算简洁,但是比坐拥式要稍微复杂一点
有点是比坐拥式更强大,更灵活
-->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:background="@drawable/layout01_bg"
  android:paddingLeft="10dip"
  android:paddingRight="10dip"
  >
  <Button android:id="@+id/left_button"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@drawable/layout01_tool"
    android:text="返回列表"
    android:padding="8dip"
  />
  <Button android:id="@+id/right_button"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@drawable/layout01_tool"
    android:text="评论"
    android:padding="8dip"
  />
  <!--设置LeftOf和RightOf,可填充中间空余部分-->
  <TextView android:layout_toRightOf="@id/left_button"
    android:layout_toLeftOf="@id/right_button"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:gravity="left"
    android:paddingLeft="5dip"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="资讯>>正文"
    android:textSize="18dip"
    android:textColor="#000000" />
    
</RelativeLayout>

      关于这个模型,我补充一点,很多人认为这个用LinearLayout布局,设置两边的控件居左居右,中间的设置layout_gravity想偏左就偏左,想偏右就偏右。
      但是,LinearLayout布局方向为"horizontal" ,layout_gravity是无效的。

模型三: 水平四列双耳互补式
      效果图:
 
 
      说明: 两边是按钮,中间部分被两个控件互补式分割,主要是左边的会随内容填充,但是必须两者内容宽度之和不能大于中间部分。
               这个和双耳式差不多,也说明了,双耳式在保证有空余空间的基础上,可以扩充到4列,5列等多列。
      方法:主要是RelativeLayout布局
      素材:同上
      layout代码:

<!--双耳式在多列情况下的扩展式-->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:background="@drawable/layout01_bg"
  android:paddingLeft="10dip"
  android:paddingRight="10dip"
  >
  <Button android:id="@+id/left_button"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@drawable/layout01_tool"
    android:text="返回列表"
    android:padding="8dip"
  />
  <Button android:id="@+id/right_button"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="@drawable/layout01_tool"
    android:text="评论"
    android:padding="8dip"
  />
  <!-- 下面这个宽度是wrap_content,在左边按钮的右边,能够随内容加宽 -->
  <TextView android:id="@+id/center_text_01"
    android:layout_toRightOf="@id/left_button"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:gravity="left"
    android:paddingLeft="5dip"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#aabbcc"
    android:text="夫妇+小三"
    android:textSize="18dip"
    android:textColor="#000000" />
  <!-- 下面这个宽度是fill_parent,自动填充中间部分的空余空间,分别定义了左右依赖的控件,所以放在最后 -->
  <TextView android:id="@+id/center_text_02"
    android:layout_toRightOf="@id/center_text_01"
    android:layout_toLeftOf="@id/right_button"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:gravity="right"
    android:paddingLeft="5dip"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="#ccaabb"
    android:text="何求"
    android:textSize="18dip"
    android:textColor="#000000" />
</RelativeLayout>

 模型四:水平多列分摊式(增强版)
      效果图:
 
      说明:几大模块均占所有区域,之间以小小的分割线隔离。
              因为分割线只占很小的部分,所有模块和分割线并不是分摊的,但是模块标题本身占据大头,他们之间是分摊的。
      素材:
 
      方法: 直接用LinearLayout布局,模块均摊,都设置layout_weight="1",分割线不分摊,不设置layout_weight,默认自包裹,不延伸。
      layout代码:

<!--此代码采用动态生成,只要稍加判断,效果一样-->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="25dip"
  android:background="#ffffff"
  >
  <TextView android:text="首页"
    android:layout_weight="1"
    android:gravity="center"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
  />
  <ImageView android:gravity="center"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:layout_width="10dip"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:src="@drawable/layout04_split"
  />
  <TextView android:text="资讯"
    android:layout_weight="1"
    android:gravity="center"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
  />
  <ImageView android:gravity="center"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:layout_width="10dip"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:src="@drawable/layout04_split"/>
  <TextView android:text="博客"
    android:layout_weight="1"
    android:gravity="center"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
  />
  <ImageView android:gravity="center"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:layout_width="10dip"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:src="@drawable/layout04_split"/>
  <TextView android:text="图片"
    android:layout_weight="1"
    android:gravity="center"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
  />
  <ImageView android:gravity="center"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:layout_width="10dip"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:src="@drawable/layout04_split"/>
  <TextView android:text="论坛"
    android:layout_weight="1"
    android:gravity="center"
    android:layout_gravity="center_vertical"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
  />
</LinearLayout>

模型五:垂直三行天地式
      效果图:

      说明:类似于水平三列双耳式,上下固定,中间自适应(自填充),不多说。
      方法:同水平三列双耳式,使用RelativeLayout布局
      layout代码:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent">
  <TextView android:id="@+id/top_text"
  	android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center" 
    android:text="上海车展"
    android:textColor="#ffffff"/>
  <LinearLayout android:id="@+id/bottom_linear"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
  	android:layout_alignParentBottom="true"
    android:background="#123456" 
    android:orientation="horizontal">
    <Button android:layout_width="wrap_content"
    	android:layout_height="wrap_content"
    	android:text="上一张"/>
    <Button android:layout_width="wrap_content"
    	android:layout_height="wrap_content"
    	android:layout_gravity="center"
    	android:text="下一张"/>
  </LinearLayout>
  <!-- 下面部分是中间主体部分,我特意用LinearLayout包裹起来,表示这里面可以填充其他任何组合的控件 -->
  <LinearLayout android:id="@+id/center_linear"
  	android:layout_below="@id/top_text"
  	android:layout_above="@id/bottom_linear"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="#ffffff"
    android:gravity="center">
    <ImageView android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:src="@drawable/shanhai" />
  </LinearLayout>
</RelativeLayout>

模型六:垂直三行弹簧式
      效果图:

      说明:这种模型很简单,类似于弹簧,最下面的一行能伸能屈,中间部分随内容固定。
      方法:类似于模式五。
      layout代码:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent">
  <!-- 顶部 -->
  <TextView android:id="@+id/top_text"
  	android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center" 
    android:text="上海车展"
    android:textColor="#ffffff"/>
  <!-- 顶部的下面是中间导航部分 -->
  <LinearLayout android:id="@+id/center_linear"
    android:layout_below="@id/top_text"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:gravity="center"
    android:background="#123456" 
    android:orientation="horizontal">
    <Button android:layout_width="wrap_content"
    	android:layout_height="wrap_content"
    	android:text="上一张"/>
    <Button android:layout_width="wrap_content"
    	android:layout_height="wrap_content"
    	android:layout_gravity="center"
    	android:text="下一张"/>
  </LinearLayout>
  <!-- 最后部分填充剩下的区域 -->
  <LinearLayout android:id="@+id/bottom_linear"
    android:layout_below="@id/center_linear"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:background="#ffffff"
    android:gravity="center"
    android:layout_alignParentBottom="true">
    <ImageView android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:src="@drawable/shanhai" />
  </LinearLayout>
</RelativeLayout>

      初探之下,列举了简单的6中模型,除此之外,本人发现受限于手机屏幕大小的限制和高宽的固定,有很多web的布局其实在手机上的实现是很难的。
      希望看了文章的人,能支持一下,有什么好的经典的布局,给我留言,一起探讨,一起分享。
      最后公布一个大概布局的三字文:

上中下,左中右,多行列,用相对。

线性局,紧凑排,无方向,可居中。

帧布局,定位准,相关弱,代码少。

posted @ 2011-04-29 22:05  谦虚的天下  阅读(21422)  评论(11编辑  收藏  举报