3com1100、3300未知故障升级软件后消失

Posted on 2005-04-11 20:50  瞳孔  阅读(1108)  评论(0编辑  收藏  举报
  今天机房中的3com1100和3300突然之间就指示灯全亮,罢工了。断电重新启动后不起作用,拔下光纤模块后启动正常但是换上新的光纤模块也是指示灯全亮,在没有办法的情况下尝试软件升级。升级后插上旧的光纤模块运行就正常了......太奇怪了!!!
  升级过程:1、telnet到交换机从system->display察看软件版本
                  2、从网站上下载到最新的软件2.69(S2S02_69.BIN)
                  3、打开TFTP服务器
                  4、telnet到交换机从system->softwareUpgrade 然后输入tftp服务器的地址,软件的名称回车后telnet连接断开,这个时候不要关闭tftp或者断开交换机电源。

Copyright © 2022 瞳孔
Powered by .NET 6 on Kubernetes