Python - 算术运算符

算术运算符

运算符 作用
+
-
*
/
// 整数除
** 乘方
%

 

+

注意:字典、集合不能用 + 哦

>>> 1+1
2

>>> 1.0+1
2.0

>>> "2"+"123"
'2123'

>>> True+True
2

>>> (1,2,3)+(4,5)
(1, 2, 3, 4, 5)

>>> [1,]+[2,3,]
[1, 2, 3]

 

-

>>> 1-1
0

>>> 1.0-1
0.0

>>> "2"+"123"
'2123'

>>> True-True
0

>>> {1,2,3} - {3}
{1, 2}

 

*

>>> 1*2
2

>>> 1.0*2
2.0

>>> "123"*2
'123123'

>>> True*2
2

>>> (1,2,3)*2
(1, 2, 3, 1, 2, 3)

>>> [1,2,3]*2
[1, 2, 3, 1, 2, 3]

 

/

即使是整除,最后得到的也是浮点数

>>> 1/1
1.0

>>> 1/2
0.5

>>> 1.0/1
1.0

 

//

如果除数、被除数都是整数,那么得到的也是整数

>>> 1//1
1

>>> 1//2
0

>>> 2.0//1
2.0

 

**

>>> 1**2
1

>>> 2**5
32

>>> 3**3
27

>>> 2.0**3
8.0

 

%

>>> 100%16
4

>>> 100.0%3
1.0

 

posted @ 2021-07-31 16:36  小菠萝测试笔记  阅读(259)  评论(0编辑  收藏  举报