【BZOJ2440】完全平方数(莫比乌斯函数,容斥原理)

题意:求第k个无平方因子数

k<=10^9

思路:

感觉这东西和欧拉筛差不多……活到老学到老,退役前学点知识也是好的

为什么二分答案的上界是2*n?连LYY都证不出来

话说约大爷一年之前就已经AC此题……%%%

 1 const max=50000;
 2 var mu,flag,prime:array[1..max]of int64;
 3   cas,v,i,m,j,n:longint;
 4   ans,l,r,mid,last,tmp:int64;
 5 
 6 function clac(n:int64):int64;
 7 var i:longint;
 8 begin
 9 clac:=0;
10 for i:=1 to trunc(sqrt(n)) do clac:=clac+mu[i]*n div (i*i);
11 end;
12 
13 begin
14 assign(input,'bzoj2440.in'); reset(input);
15 assign(output,'bzoj2440.out'); rewrite(output);
16 readln(cas);
17 mu[1]:=1;
18 for i:=2 to max do
19 begin
20  if flag[i]=0 then
21  begin
22  inc(m); prime[m]:=i;
23  mu[i]:=-1;
24  end;
25  j:=1;
26  while prime[j]*i<=max do
27  begin
28  flag[prime[j]*i]:=1;
29  if i mod prime[j]=0 then
30  begin
31   mu[prime[j]*i]:=0;
32   break;
33  end;
34  mu[prime[j]*i]:=-mu[i];
35  inc(j);
36  end;
37 end;
38 for v:=1 to cas do
39 begin
40  readln(n);
41  l:=1; r:=2*n; last:=1;
42  while l<=r do
43  begin
44  mid:=(l+r)>>1;
45  tmp:=clac(mid);
46  if tmp=n then begin last:=mid; r:=mid-1; end
47   else if tmp<n then l:=mid+1
48   else r:=mid-1;
49  end;
50  writeln(last);
51 end;
52 close(input);
53 close(output);
54 end.

 

null

posted on 2017-04-01 16:16  myx12345  阅读(180)  评论(0编辑  收藏  举报

导航