win10家庭版 无法修改hosts文件

最近在做有关域名实验时,由于不能修改宿主机的hosts文件,造成无法进行相关实验,在百度了着了好多方法试了,还是不能修改hosts文件的。最终发现这个办法蛮好的,希望对大家有用:

 

一:进入到hosts文件路径,点击文件以管理员方式进入,如下图

    

  二: 去掉hosts文件的只读属性,然后开始修改hosts文件,如下图

        

      修改hosts文件并保存,如下

   

 

 

 

 

三: 本地电脑上验证

 

 

通过上图可知,修改hosts文件成功 !

 

posted @ 2021-02-10 17:40  Molson  阅读(726)  评论(0编辑  收藏  举报