BZOJ 1041 圆上的整点

Description

求一个给定的圆(x^2+y^2=r^2),在圆周上有多少个点的坐标是整数。

Input

r

Output

整点个数

Sample Input

4

Sample Output

4

HINT

 

n<=2000 000 000

一下内容转自:http://blog.csdn.net/csyzcyj/article/details/10044629

        首先,最暴力的算法显而易见:枚举x轴上的每个点,带入圆的方程,检查是否算出的值是否为整点,这样的枚举量为2*N,显然过不了全点。

        然后想数学方法。

       

        

         有了上面的推理,那么实现的方法为:

         枚举d∈[1,sqrt(2R)],然后根据上述推理可知:必先判d是否为2R的一约数。

         此时d为2R的约数有两种情况:d=d或d=2R/d。

         第一种情况:d=2R/d。枚举a∈[1,sqrt(2R/2d)] <由2*a*a < 2*R/d转变来>,算出对应的b=sqrt(2R/d-a^2),检查是否此时的A,B满足:A≠B且A,B互质 <根据上面的推理可知必需满足此条件>,若是就将答案加1

         第二种情况:d=d。枚举a∈[1,sqrt(d/2)] <由2*a*a < d转变来>,算出对应的b=sqrt(d-a^2),检查是否此时的A,B满足:A≠B且A,B互质 <根据上面的推理可知必需满足此条件>,若是就将答案加1

         因为这样只算出了第一象限的情况<上面枚举时均是从1开始枚举>,根据圆的对称性,其他象限的整点数与第一象限中的整点数相同,最后,在象限轴上的4个整点未算,加上即可,那么最后答案为ans=4*第一象限整点数+4

 

【时间复杂度分析】:

        枚举d:O(sqrt(2R)),然后两次枚举a:O(sqrt(d/2))+O(sqrt(R/d)),求最大公约数:O(logN)

 1 #include<algorithm>
 2 #include<cmath>
 3 #include<cstdio>
 4 #include<cstdlib>
 5 using namespace std;
 6 
 7 #define maxn 300010
 8 long long n;
 9 long long ans,prime[maxn],tot,cnt;
10 bool exist[maxn];
11 pair <long long,long long> use[maxn];
12 
13 inline long long gcd(long long a,long long b)
14 {
15   if (b == 0) return a;
16   return gcd(b,a%b);
17 }
18 
19 inline void ready()
20 {
21   long long i,j;
22   for (i = 2;i <= 300000;++i)
23   {
24     if (exist[i]) continue;
25     prime[++tot] = i;
26     for (j = i*i;j <= 300000;j += i) exist[i] = true;
27   }
28 }
29 
30 inline void divide(long long k)
31 {
32   for (long long i = 1;k != 1 && i <= tot;++i)
33     if (k % prime[i] == 0)
34     {
35       long long t = 0;
36       while (k % prime[i] == 0) k/=prime[i],t++;
37       use[++cnt] = make_pair(prime[i],t);
38     }
39   if (k != 1) use[++cnt] = make_pair(k,1);
40 }
41 
42 inline long long calc(long long d)
43 {
44   long long ret = 0; d = n / d;
45   for (long long i = 0;((i*i)<<1) <= d;++i)
46   {
47     long long t = sqrt((double)(d - i*i));
48     if (t * t + i * i != d) continue;
49     if (gcd(t,i) != 1) continue;
50     ret++;
51   }
52   return ret;
53 }
54 
55 inline void dfs(long long now,long long mul)
56 {
57   if (now > cnt)
58   {
59     ans += calc(mul);
60     return;
61   }
62   dfs(now+1,mul);
63   long long t1 = use[now].first,t2 = use[now].second;
64   for (long long i = 1;i <= t2;++i) mul *= t1, dfs(now+1,mul);
65 }
66 
67 int main()
68 {
69   freopen("1041.in","r",stdin);
70   freopen("1041.out","w",stdout);
71   ready();
72   scanf("%lld",&n); n <<= 1;
73   divide(n);
74   dfs(1,1);
75   (ans *= 4) -= 4;
76   printf("%lld",ans);
77   fclose(stdin); fclose(stdout);
78   return 0;
79 }
View Code

 

posted @ 2015-02-08 20:09  lmxyy  阅读(75)  评论(0编辑  收藏