freebsd 终端 显示中文

来自 :

http://francs3.blog.163.com/blog/static/405767272014659311700/

https://www.cnblogs.com/tuhooo/p/6566207.html

 

不同的shell要改不同的配置文件

 

默认csh终端:

只需在 ~/.cshrc 文件添加以下几行即可。


setenv LANG         zh_CN.UTF-8    
setenv LC_CTYPE     zh_CN.UTF-8
setenv LC_ALL       zh_CN.UTF-8

 

 

bash终端:

为了支持中文显示,可以在.profile中添加如下内容:

export LANG=zh_CN.UTF-8
export LC_CTYPE=zh_CN.UTF-8
export LC_ALL=zh_CN.UTF-8

 

备注:添加完后退出当前会话,重新进入。

posted @ 2016-02-02 11:06  r|sh  阅读(696)  评论(0编辑  收藏