Fork me on GitHub

BZOJ1040: [ZJOI2008]骑士(奇环树,DP)

题目:

1040: [ZJOI2008]骑士

解析:

假设骑士\(u\)讨厌骑士\(v\),我们在\(u\)\(v\)之间连一条边,这样我们就得到了一个奇环树(奇环森林),既然是一颗奇环树,我们就先考虑把环断开,设断开边边连接的两点是\(rt1\)\(rt2\),断环的话直接标记这条边不能经过就好了

根据题意,我们要求的是相邻两个节点不能同时选时的最大价值,这不就是奇环树版的没有上司的舞会吗。

那么很容易的得到转移方程
\(f[u][1/0]\)表示以\(u\)为根,选/不选可以得到的最大价值

\[\begin{cases} f[u][1] += f[v][0]\\\\ f[u][0] += max(f[v][0], f[v][1]) \end{cases}\]

然后分别以\(rt1\),\(rt2\)为根做树形DP

因为\(rt1\)\(rt2\)分别是环上的两点,两点不可以同时选,我们分别强制\(rt1\)\(rt2\)不选,累加最大值

原图可能是奇环森林,所以用vis标记一下每个点是否被访问过

代码:

#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
using namespace std;
const int N = 2e6 + 10;
 
int n, m, num = 1, rt1, rt2, flag, ans, kk;
int head[N], f[N][2], a[N];
 
bool vis[N], vis2[N];
 
struct node {
  int v, nx;
} e[N];
 
template<class T>inline void read(T &x) {
  x = 0; int f = 0; char ch = getchar();
  while (!isdigit(ch)) f |= (ch == '-'), ch = getchar();
  while (isdigit(ch)) x = x * 10 + ch - '0', ch = getchar();
  x = f ? -x : x;
  return;
}
 
inline void add(int u, int v) {
  e[++num] = (node) {v, head[u]}, head[u] = num;
}
 
void FindCircle(int u, int fa) {
  vis[u] = 1;
  for (int i = head[u]; ~i; i = e[i].nx) {
    int v = e[i].v;
    if (v == fa) continue;
    if (!vis[v]) FindCircle(v, u);
    else {
      rt1 = u, rt2 = v;
      kk = i;
    }
  }
}
 
void dfs(int u, int fa) {
  f[u][1] = a[u];
  for (int i = head[u]; ~i; i = e[i].nx) {
    int v = e[i].v;
    if (v == fa || i == kk || (i ^ 1) == kk) continue;
    dfs(v, u);
    f[u][1] += f[v][0];
    f[u][0] += max(f[v][1], f[v][0]);
  }
}
 
signed main() {
  memset(head, -1, sizeof head);
  read(n);
  for (int i = 1, x; i <= n; ++i) {
    read(a[i]), read(x);
    add(i, x), add(x, i);
  }
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    if (vis[i]) continue;
    int tmp = 0;
    FindCircle(i, -1);
    memset(f, 0, sizeof f);
    dfs(rt1, -1);
    tmp = max(tmp, f[rt1][0]);
    memset(f, 0, sizeof f);
    dfs(rt2, -1);
    tmp = max(tmp, f[rt2][0]);
    ans += tmp;
     
  }
  cout << ans << endl;
}
posted @ 2019-08-15 07:36  Chrety  阅读(171)  评论(0编辑  收藏  举报