【HNOI 2016】序列

Problem

Description

给定长度为 \(n\) 的序列:\(a_1, a_2, \cdots , a_n\),记为 \(a[1 \colon n]\)。类似地,\(a[l \colon r]\)\(1 \leq l \leq r \leq N\))是指序列:\(a_{l}, a_{l+1}, \cdots ,a_{r-1}, a_r\)。若 \(1\leq l \leq s \leq t \leq r \leq n\),则称 \(a[s \colon t]\)\(a[l \colon r]\) 的子序列。

现在有 \(q\) 个询问,每个询问给定两个数 \(l\)\(r\)\(1 \leq l \leq r \leq n\),求 \(a[l \colon r]\) 的不同子序列的最小值之和。例如,给定序列
\(5, 2, 4, 1, 3\),询问给定的两个数为 \(1\)\(3\),那么 \(a[1 \colon 3]\)\(6\) 个子序列 \(a[1 \colon 1], a[2 \colon 2], a[3 \colon 3], a[1 \colon 2],a[2 \colon 3], a[1 \colon 3]\),这 \(6\) 个子序列的最小值之和为 \(5+2+4+2+2+2=17\)

Input Format

输入文件的第一行包含两个整数 \(n\)\(q\),分别代表序列长度和询问数。
接下来一行,包含 \(n\) 个整数,以空格隔开,第 \(i\) 个整数为 \(a_i\),即序列第 \(i\) 个元素的值。
接下来 \(q\) 行,每行包含两个整数 \(l\)\(r\),代表一次询问。

Output Format

对于每次询问,输出一行,代表询问的答案。

Sample

Input

5 5
5 2 4 1 3
1 5
1 3
2 4
3 5
2 5

Output

28
17
11
11
17

Range

对于 \(100\%\) 的数据,\(1 \leq n,q \leq 100000 ,|a_i| \leq 10^9\)

Algorithm

莫队

Mentality

第一眼觉得做法和 \(HNOI2017\) 的影魔应该是一样的,然后发现由于这一题的区间最小值可能存在多个,那么影魔里的就完全不适用了 \(QwQ\)

那看着这个数据范围,我们能想到三种复杂度:\(nlog\)\(nlog^2\)\(n\sqrt{n}\)

然后发现可以离线,询问是区间形式的,我们便不由得想到莫队了。

接下来考虑莫队里的计算步骤:从 \([l,r]\) -> \([l,r+1]\) 的增量,由于其他三个计算本质相同,不多做讨论。

首先,我们设 \(p\) 为区间 \([l,r+1]\) 的最小值所在位置,那么对于区间左端点在 \(l\sim p\) ,右端点在 \(r+1\) 的区间,它们的最小值肯定都是 \(a[p]\) 。则这一坨区间对答案的贡献为 \(a[p]*(p-l+1)\)

那剩下的左端点在 \(p+1\sim r\) 的区间的贡献呢?

其实我们可以稍加思考,就会发现我们应该考虑先处理出两个 \(ll[i],rr[i]\) 数组,分别是 \(i\) 左边第一个比 \(i\) 小的位置,\(i\) 右边第一个比 \(i\) 小的位置。

那么我们设 \(f_l[r+1]\) 右端点在 \(r+1\) ,而左端点在 \([1,r+1]\) 范围的区间的最小值之和:

\[f_l[r+1]=(r+1-ll[r+1])*a[r]+(ll[r+1]-ll[ll[r+1]])*a[ll[r+1]]+\dots + 0 \]

也即按照区间最小值分段,只要右端点固定,那么区间的最小值肯定是连续相同的,我们一个个区间去计算就好了。

然后我们观察到反正这个式子是从 \(ll[r+1]\) 把值转移上来的,那我们自然可以写出如下 \(DP\) 式:

\[f_l[r+1]=(r+1-ll[r+1])*a[r]+f_l[ll[r+1]] \]

不难发现,对于原式子中,我们沿着一段段连续的区间最小值计算答案,而对于其中任意一个 "\(ll[i]\)" ,我们只需要把后面那截砍掉,也即 \(f_l[r+1]-f_l[ll[i]]\) ,这显然就是右端点在 \(r+1\) ,左端点在 \([ll[i]+1,r+1]\) 这段范围内的区间最小值之和。

由于 \(p\) 已经是区间内最小的位置了,所以对于 \(p+1\sim r\) 这些点,它们的 \(ll[i]\) 的值要么就是 \(a[p]\) ,要么就不小于 \(a[p]\)。所以 \(p\) 一定是计算 \(r+1\) 的答案中的某个 "\(ll[i]\)" ,那我们只需要用 \(f_l[r+1]\) 减去 \(f_l[p]\) 即可得到左端点在 \(p+1\sim r\) 的区间的答案。

总结一下,\([l,r]\) -> \([l,r+1]\) 的增量为:

\[a[p]*(p-l+1)+f_l[r+1]-f_l[p] \]

对于 \([l,r]\) -> \([l-1,r]\) 也同理,我们只需要处理出一个类似的 \(f_r\) 数组即可。

Code

#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;
int n, size, Q, a[100001];
int minn[100001][18], pos[100001][18], Log[100001];
int top, ll[100001], rr[100001], stack[100001];
int L, R;
long long ans, Ans[100001], fr[100001], fl[100001];
struct node {
 int l, r, d;
} k[100001];
bool cmp(node a, node b) {
 return (a.l / size) == (b.l / size) ? a.r < b.r : (a.l / size) < (b.l / size);
}
int find(int l, int r) {
 if (l > r) return 0;
 if (l == r) return pos[l][0];
 int x = Log[r - l], p;
 return minn[l][x] > minn[r - (1 << x) + 1][x] ? pos[r - (1 << x) + 1][x]
                        : pos[l][x];

} //寻找最小值位置
void init() {
 cin >> n >> Q;
 size = sqrt(n);
 int now = 2;
 for (int i = 2; i <= (int)1e5; i++) {
  Log[i] = Log[i - 1];
  if (i == now) Log[i]++, now <<= 1;
 } //预处理对数
 for (int i = 1; i <= n; i++) {
  scanf("%d", &a[i]);
  minn[i][0] = a[i], pos[i][0] = i;
 }
 for (int i = 1; i <= Q; i++) scanf("%d%d", &k[i].l, &k[i].r), k[i].d = i;
 sort(k + 1, k + Q + 1, cmp); //离线询问
 for (int j = 1; j <= 17; j++)
  for (int i = 1; i <= n - (1 << j) + 1; i++) {
   pos[i][j] = pos[i][j - 1],
   minn[i][j] = min(minn[i][j - 1], minn[i + (1 << (j - 1))][j - 1]);
   if (minn[i][j] != minn[i][j - 1])
    pos[i][j] = pos[i + (1 << (j - 1))][j - 1];
  } //预处理 rmq
 stack[top = 0] = 0;
 for (int i = 1; i <= n; i++) {
  while (top && a[stack[top]] >= a[i]) top--;
  ll[i] = stack[top], stack[++top] = i;
 }
 for (int i = 1; i <= n; i++) fl[i] = fl[ll[i]] + 1ll * (i - ll[i]) * a[i];
 stack[top = 0] = n + 1;
 for (int i = n; i >= 1; i--) {
  while (top && a[stack[top]] >= a[i]) top--;
  rr[i] = stack[top], stack[++top] = i;
 } //单调栈处理 ll,rr 数组
 for (int i = n; i >= 1; i--)
  fr[i] = fr[rr[i]] + 1ll * (rr[i] - i) * a[i]; //计算 fl,fr 数组
}
long long workr(int x) {
 int p = find(L, x);
 return 1ll * a[p] * (p - L + 1) + fl[x] - fl[p];
}
long long workl(int x) {
 int p = find(x, R);
 return 1ll * a[p] * (R - p + 1) + fr[x] - fr[p];
}
void solve() {
 L = k[1].l, R = k[1].l - 1;
 for (int i = 1; i <= Q; i++) {
  while (R < k[i].r) ans += workr(++R);
  while (L > k[i].l) ans += workl(--L);
  while (R > k[i].r) ans -= workr(R--);
  while (L < k[i].l) ans -= workl(L++);
  Ans[k[i].d] = ans;
 }
}
int main() {
 init(); //预处理和读入
 solve();
 for (int i = 1; i <= Q; i++) printf("%lld\n", Ans[i]);
}

posted @ 2019-03-31 17:23  洛水·锦依卫  阅读(265)  评论(0编辑  收藏  举报