PHP合并数组array_merge函数运算符加号与的区别

“+”运算符和array_merge():array array_merge ( array array1, array array2 [, array ...] ) 都可以合并多个数组,但使用过程中有一点小区别。

array_merge在参考手册中的说明如下:
array_merge()将两个或多个数组的单元合并起来,一个数组中的值附加在前一个数组的后面。返回作为结果的数组。
如果输入的数组中有相同的字符串键名,则该键名后面的值将覆盖前一个值。然而,如果数组包含数字键名,后面的值将不会覆盖原来的值,而是附加到后面。
  两个的区别是:
  1.数组键名为数字键名时,要合并的两个数组中有同名数字KEY的时候,使用array_merge()不会覆盖掉原来的值,而使用“+”合并数组则会把最先出现的值作为最终结果返回,而把后面的数组拥有相同键名的那些值“抛弃”掉(注意:不是覆盖而是保留最先出现的那个值)。例子:

  $array1 = array(1=>'0');
  $array2 = array(1=> "data");
     $result1 = $array2 + $array1;/*结果为$array2的值*/
    print_r($result);
    $result = $array1 + $array2 ;/*结果为$array1的值*/
    print_r($result);
    $result3 = array_merge($array2,$array1);/*结果为$array2和$array1的值,键名被重新分配*/
    print_r($result3);
    $result4 = array_merge($array1,$array2);/*结果为$array1和$array2的值,键名被重新分配*/
    print_r($result4);

输出结果为:
Array ( [1] => data )
Array ( [1] => 0 )
Array (
[0] => data
[1] => 0
)
Array
(
[0] => 0
[1] => data
)

2.当相同数组键名为字符时,“+”运算符与键名为数字时一样,但array_merge()此时会覆盖掉前面相同键名的值。
  例子:
    $array1 = array('asd'=>'0');
  $array2 = array('asd' => "data");
  $result1 = $array2 + $array1;/*结果为$array2的值*/
  print_r($result);
    $result = $array1 + $array2 ;/*结果为$array1的值*/
    print_r($result);
    $result3 = array_merge($array2,$array1);/*结果为$array1*/
    print_r($result3);
    $result4 = array_merge($array1,$array2);/*结果为$array2*/
    print_r($result4);


输出结果为:

Array ( [asd] => data )
Array ( [asd] => 0 )
Array ( [asd] => 0 )
Array ( [asd] => data )

转自:http://www.php100.com/html/webkaifa/PHP/PHPyingyong/2008/1216/129.html

posted @ 2013-06-14 12:07  losesea  阅读(360)  评论(0编辑  收藏  举报