tongqingliu

保持学习的态度

Linux入门(2)——Ubuntu16.04安装wineQQ

http://www.ubuntukylin.com/application/show.php?lang=cn&id=279


下载得到wine-qqintl.zip

解压得到wine-qqintl文件夹,文件夹下有下面三个deb包:

fonts-wqy-microhei_0.2.0-beta-2_all.deb

ttf-wqy-microhei_0.2.0-beta-2_all.deb

wine-qqintl_0.1.3-2_i386.deb


1、在wine-qqintl目录下打开终端输入:sudo dpkg -i fonts-wqy-microhei_0.2.0-beta-2_all.deb ttf-wqy-microhei_0.2.0-beta-2_all.deb wine-qqintl_0.1.3-2_i386.deb
2
、如果报依赖错误,输入:sudo apt-get -f install
3
、自动解决依赖后再执行步骤1


posted on 2017-02-01 17:07  tongqingliu  阅读(492)  评论(0编辑  收藏  举报

导航