C语言第四次作业

一、笔记

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 问题:

1.在函数体之外定义的,结构型变量,是否是全局变量。    答案:由于定义在主函数之外,有全局变量定义,其是全局变量(答案来自网络)

2.结构类型,是不是基本类型。  答案:有老师讲解可知,结构类型,是自定义结构类型。

 

 

 

 

 

 

posted @ 2020-03-29 19:19  长歌暖浮生  阅读(144)  评论(2编辑  收藏  举报