alexmen

专注.net软件开发,项目管理体系PMBOK.

  博客园 :: 首页 :: 博问 :: 闪存 :: 新随笔 :: 联系 :: 订阅 订阅 :: 管理 ::

1.SQL获取当前月份天数

SELECT 32-DAY(getdate()+32-DAY(getdate()))

 

posted on 2016-01-18 17:34  alexmen  阅读(155)  评论(0编辑  收藏  举报