posts - 109,  comments - 16,  trackbacks - 0

今天,打算更新一下node版本(v6.11.1 -> v8.9.4),结果阿里云服务器使用nvm命令下载慢如牛,于是直接在node官网找到合适的v8.9.4压缩包下载到电脑里,然后up到阿里云服务器里,最后使用命令

tar xvJf  node-v8.9.4-linux-x64.tar.xz

  解压成功以后,将压缩包改一下名字

mv node-v8.9.4-linux-x64 v8.9.4

  最后把v8.9.4文件夹移到nvm目录下相应位置, ~/.nvm/versions/node,最后用

nvm use v8.9.4

  切换一下node版本,搞定!

posted on 2018-01-10 16:20  linxiong  阅读(20836)  评论(0编辑  收藏