DoubleLi

qq: 517712484 wx: ldbgliet

  博客园 :: 首页 :: 博问 :: 闪存 :: 新随笔 :: 联系 :: 订阅 订阅 :: 管理 ::
Linux下用 FFMPEG 采集 usb摄像头视频 和 摄像头内置麦克风音频 到RTMP服务
 

ffmpeg -f video4linux2 -qscale 10 -r 12 -s 640x480 -i /dev/video0 -f alsa -i hw:1 -ab 16 -ar 22050 -ac 1 -f mp3 -f flv rtmp://127.0.0.1/rtmpsvr/rtmp1

posted on 2017-06-30 16:34  DoubleLi  阅读(5624)  评论(0编辑  收藏  举报