Fork me on GitHub
摘要:###1、《项目总结报告》 ####- 链接: https://docs.qq.com/doc/DVGNQSnJIbkJuREJK ###2、源码gitee地址 ####- 地址: https://gitee.com/lwangt/jianjia 体验版二维码 阅读全文
posted @ 2020-11-27 22:37 Lvhz 阅读(215) 评论(50) 推荐(0) 编辑
摘要:###- 软件设计规格说明书 https://docs.qq.com/doc/DV0tLcWpPdU1mWWNq 阅读全文
posted @ 2020-10-30 23:37 Lvhz 阅读(170) 评论(20) 推荐(0) 编辑
摘要:##1、先进行问卷调查 ####- 链接1: https://pdf.maitube.com/pdf/?e=ag3XKmxB7WqpIa ####- 链接2: https://pdf.maitube.com/pdf/?e=agJyjriokktQAa ##2、通过开会进行需求分析 ##3、撰写需求分 阅读全文
posted @ 2020-10-23 22:31 Lvhz 阅读(208) 评论(33) 推荐(0) 编辑
摘要:#- “兼家”选题报告 https://docs.qq.com/pdf/DRExQZGJVZmFRWFhW #- 第一次会议 #- 第二次会议 阅读全文
posted @ 2020-10-05 16:57 Lvhz 阅读(391) 评论(79) 推荐(0) 编辑
摘要:#一、个人介绍 学号:031802527 姓名:吕泓钊 兴趣:打球、游泳、打电动 最爱吃的菜:好吃的菜都爱 音乐:最近喜欢听雷鬼 #二、阅读与思考 ##- 因为不知道要找什么工作,而且感觉自己还没学到什么知识,所以想读研究生,希望能如愿以偿吧 ##A. https://book.douban.com 阅读全文
posted @ 2020-09-12 13:08 Lvhz 阅读(143) 评论(2) 推荐(1) 编辑
摘要:转载博客 https://www.cnblogs.com/Penn000/p/6947472.html 侧边栏二刺猿 1 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery/dist/jquery.min.js"></script> 2 <link re 阅读全文
posted @ 2020-09-08 22:19 Lvhz 阅读(118) 评论(0) 推荐(0) 编辑
1