js中数组对象去重的方法

最近工作中需要用到数组对象去重的方法,我是怎么想也没想出来,今天稍微研究了一下,总算找到了2种方法。分享一下,希望对大家有帮助!

方法一:

采用对象访问属性的方法,判断属性值是否存在,如果不存在就添加。

方法二:

采用数组中的reduce方法,遍历数组,也是通过对象访问属性的方法

 1 var arr = [{
 2    key: '01',
 3    value: '乐乐'
 4  }, {
 5    key: '02',
 6    value: '博博'
 7  }, {
 8    key: '03',
 9    value: '淘淘'
10  },{
11    key: '04',
12    value: '哈哈'
13  },{
14    key: '01',
15    value: '乐乐'
16  }];
17 
18 
19  // 方法1:利用对象访问属性的方法,判断对象中是否存在key
20  var result = [];
21  var obj = {};
22  for(var i =0; i<arr.length; i++){
23    if(!obj[arr[i].key]){
24     result.push(arr[i]);
25     obj[arr[i].key] = true;
26    }
27  }
28  console.log(result); // [{key: "01", value: "乐乐"},{key: "02", value: "博博"},{key: "03", value: "淘淘"},{key: "04", value: "哈哈"}]
29 
30 
31 
32  // 方法2:利用reduce方法遍历数组,reduce第一个参数是遍历需要执行的函数,第二个参数是item的初始值
33    var obj = {};
34   arr = arr.reduce(function(item, next) {
35    obj[next.key] ? '' : obj[next.key] = true && item.push(next);
36    return item;
37  }, []);
38  console.log(arr); // [{key: "01", value: "乐乐"},{key: "02", value: "博博"},{key: "03", value: "淘淘"},{key: "04", value: "哈哈"}]

 

posted @ 2018-06-03 21:41  半指温柔乐  阅读(50657)  评论(0编辑  收藏