[golang]golang 语法糖'...'三个点的用法

[golang]golang 语法糖'...'三个点的用法

‘...’三个点是golang的一种语法糖,表示为可变参数,可以接受任意个数的参数。

示例一:

package main

import "fmt"

func Greeting(prefix string, who ...string) {

  fmt.Println(prefix)
  for _, name := range who {
    fmt.Println(name)
  }

}
func main() {

  Greeting("Hello:", "tom", "mike", "jesse")

}
输出结果:

Hello:

tom

mike

jesse

示例二:

func test1(args ...string) { //可以接受任意个string参数
  for _, v:= range args{
    fmt.Println(v)
  }
}

func main(){
var strss= []string{
    "qwr",
    "234",
    "yui",
    "cvbc",
  }
  test1(strss...) //切片被打散传入
}
结果
qwr
234
yui
cvbc

 

 
网名:浩秦;
邮箱:root#landv.pw;
博客:landv.cnblogs.com;
只要我能控制一個國家的貨幣發行,我不在乎誰制定法律。金錢一旦作響,壞話隨之戛然而止。
posted @ 2020-06-28 10:00  landv  阅读(313)  评论(0编辑  收藏  举报