bzoj 1031 [JSOI2007]字符加密Cipher 后缀数组模板

题目链接

题目描述

喜欢钻研问题的JS同学,最近又迷上了对加密方法的思考。一天,他突然想出了一种他认为是终极的加密办法
:把需要加密的信息排成一圈,显然,它们有很多种不同的读法。例如下图,可以读作:

JSOI07 SOI07J OI07JS I07JSO 07JSOI 7JSOI0把它们按照字符串的大小排序:07JSOI 7JSOI0 I07JSO JSOI07 OI07JS SOI07J读出最后一列字符:I0O7SJ,就是加密后的字符串(其实这个加密手段实在很容易破解,鉴于这是突然想出来的,那就^^)。但是,如果想加密的字符串实在太长,你能写一个程序完成这个任务吗?

思路

倍长 之后求\(SA\)数组

Code

#include <bits/stdc++.h>
#define maxn 200010
using namespace std;
typedef long long LL;
int a[maxn], wa[maxn], wb[maxn], wv[maxn], wt[maxn], h[maxn], rk[maxn], sa[maxn], n, r[maxn];
char s[maxn];
bool cmp(int* r, int a, int b, int l) { return r[a] == r[b] && r[a+l] == r[b+l]; }
void init(int* r, int* sa, int n, int m) {
  int* x=wa, *y=wb, *t, i, j, p;
  for (i = 0; i < m; ++i) wt[i] = 0;
  for (i = 0; i < n; ++i) ++wt[x[i] = r[i]];
  for (i = 1; i < m; ++i) wt[i] += wt[i - 1];
  for (i = n-1; i >= 0; --i) sa[--wt[x[i]]] = i;

  for (j = 1, p = 1; p < n; j <<= 1, m = p) {
    for (p = 0, i = n-j; i < n; ++i) y[p++] = i;
    for (i = 0; i < n; ++i) if (sa[i] >= j) y[p++] = sa[i] - j;

    for (i = 0; i < n; ++i) wv[i] = x[y[i]];

    for (i = 0; i < m; ++i) wt[i] = 0;
    for (i = 0; i < n; ++i) ++wt[wv[i]];
    for (i = 1; i < m; ++i) wt[i] += wt[i - 1];
    for (i = n-1; i >= 0; --i) sa[--wt[wv[i]]] = y[i];

    t = x, x = y, y = t, x[sa[0]] = 0;
    for (p = 1, i = 1; i < n; ++i) x[sa[i]] = cmp(y, sa[i], sa[i-1], j) ? p - 1 : p++;
  }
}
int main() {
  scanf("%s", s);
  int m=0, len=strlen(s);
  for (int i = 0; i < len; ++i) r[i] = r[len+i] = s[i], m = max(r[i], m);
  int tot = len<<1; r[tot++] = 0;
  init(r, sa, tot, ++m);
  for (int i = 1; i < tot; ++i) {
    if (sa[i] < len) printf("%c", s[(sa[i]+len-1)%len]);
  }
  puts("");
  return 0;
}

posted @ 2018-01-27 21:52  救命怀  阅读(111)  评论(0编辑  收藏  举报