Kiba518

Kiba518

三线城市架构师一枚。

Fork me on GitHub

【我们一起写框架】MVVM的WPF框架(四)—DataGrid

前言

这个框架写到这里,应该有很多同学发现,框架很多地方的细节,其实是违背了MVVM的设计逻辑的。

没错,它的确是违背了。

但为什么明知道违背设计逻辑,还要这样编写框架呢?

那是因为,我们编写的是框架,是使用MVVM的概念编写框架,而并不是要完美的实现MVVM设计。

两者有什么区别呢?区别就是前者是实战,后者只是个理念。

在实战架构中,并不是UI的东西都一定要放在UI层写,逻辑的东西放在逻辑层写的。因为,架构的目的是让程序员更好的写代码,而不是让代码死死的固定在某一层。

所以,我们在编写框架时,设计模式中该切割的东西,就不要犹豫的切割。因为,架构师是设计模式的使用者,而不是被使用者。

举个例子,当你的逻辑全部提取到某一层中以后,你突然发现,该逻辑执行过程中要弹出提示框,但提示框又是属于UI层的,此时你犹豫了,把提示框移动到逻辑层,不符合设计理念,但不在逻辑层做,开发又很难受。

遇到这样的情况,我们该怎么做呢?

很简单,让设计理念去死吧,不要犹豫,直接把弹出提示框封装到逻辑层中即可。

现实中,设计逻辑永远是要向开发逻辑低头的,因为实战永远高于理论。

框架是什么?

框架就是规则,规则在人类社会被称之为法律;换言之,框架是代码界的法律。

人类社会建立法律之初,是抱着人人守法,秩序稳定的理想的。

可现实是残酷的,总有人,因为各种原因,践踏法律。

事实上,代码界也一样,总是会那不守规矩的程序员触犯法律,他们会让代码跨边界引用类库,或者拒绝使用接口声明对象等等。

为什么不能准守规则呢?

因为他们想更快速的完成任务,所以他们不惜触犯法律,也要拼一次一夜暴富。。。

所以,架构师作为代码界的人民警察,一定要做好惩治工作。。。

因为,当一个坏代码出现后,马上就会有若干个类似的坏代码出现,犹如劣币逐良币一样,时间一长,框架就会被破坏。

接着好代码就得依赖着坏代码写。

当坏代码多了到一定程度,好代码就会变成Bug了。。。

所以,任重道远,人民警察还需警惕。。。

为什么要编写数据控件

我们之前编写的数据控件功能相对单一;完全可以用属性和事件代替,所以有些同学会觉得,数据控件好像没什么用。

其实不然,现实中我们要处理的逻辑,并不是简单的对象属性一对一绑定就能处理解决的。

我们需要做很多操作,其中也包括UI操作。而数据控件就是用来应对这种复杂的UI操作的。

因为数据控件通过绑定UI控件后,已经将复杂的UI操作,变成了简单的数据逻辑操作了。

如果没有数据控件,那当我们实现一个控件联动时,就得在Xaml.cs文件中处理了。

如果该控件联动还要触发数据变化,那我们就又得从Xaml.cs文件中,穿越回ViewModel中处理逻辑了;亦或者,我们直接在Xaml.cs文件中处理数据逻辑。

不论哪种模式,都会将我们好容易做的逻辑层与UI层混淆到一起。而这个问题,并不是一个弹出框那么简单的UI越界问题,因为它包含了更多复杂的业务逻辑。

数据控件解决这个烦恼。

我们通过数据控件,实现了控件是控件,数据是数据,清晰的,层次分离;并且通过简洁的绑定,实现了数据变化与控件变化同步。

DataGrid数据控件

DataGrid数据控件可以说是数据控件的精髓了,因为DataGrid相对复杂,不像其他的数据控件那样功能单一。

所以,当然我们学习了DataGrid数据控件后,就可以更好的理解,数据控件的意义了。

下面我们先看下DataGrid数据控件的代码:

  public class DataGrid<T> : Control<T>
  {
    private Action<T> LoadAction = null;
    public Action<T> SelectCallBack = null;
    private Func<object, bool> DataFilter = null;
    
    #region 分页 
    private volatile int _CurrentPage = 1;
    public int CurrentPage
    {
      get { return _CurrentPage; }
      set
      {
        _CurrentPage = value;
        if (_CurrentPage > PageCount)
        {
          _CurrentPage = PageCount;
        }
        if (_CurrentPage < 1)
        {
          _CurrentPage = 1;
        }
        OnPropertyChanged();
      }
    } 
    private int _PageCount = 1;
    public int PageCount { get { return _PageCount; } set { _PageCount = value;  OnPropertyChanged(); } } 
    private int _RecordCount = 0;
    public int RecordCount
    {
      get { return _RecordCount; }
      set
      {
        _RecordCount = value;
        if (_RecordCount <= SkipNumber)
        {
          PageCount = 1;
        }
        else
        {
          PageCount = int.Parse(Math.Ceiling((double)RecordCount / (double)SkipNumber).ToString());
        }
        if (_CurrentPage > PageCount)
        {
          _CurrentPage = PageCount;
        } 
        OnPropertyChanged();
      }
    }
    private int _SkipNumber = 30;
    public int SkipNumber { get { return _SkipNumber; } set { _SkipNumber = value; OnPropertyChanged(); } }
    private TextBox<string> _JumpTextBox = new TextBox<string>();
    public TextBox<string> JumpTextBox
    {
      get { return _JumpTextBox; }
      set { _JumpTextBox = value; OnPropertyChanged(); }
    }
    #region 跳页
    public BaseCommand JumpCommand
    {
      get
      {
        return new BaseCommand(JumpCommand_Executed);
      }
    }
    void JumpCommand_Executed(object send)
    {
      int pagenum = 0;

      if (int.TryParse(JumpTextBox.Text, out pagenum))
      {
        if (pagenum <= PageCount && pagenum > 0)
        {
          CurrentPage = pagenum;

          if (LoadAction != null)
          {
            LoadAction(Condition);
          }
        }
        else
        {
          MessageBox.Show("请正确填写跳转页数。", "提示信息");
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("请正确填写跳转页数。", "提示信息");
      }
    }
    #endregion
    #region 上一页
    public BaseCommand PreviousCommand
    {
      get
      {
        return new BaseCommand(PreviousCommand_Executed);
      }
    }
    void PreviousCommand_Executed(object send)
    {
      if (CurrentPage > 1)
      {
        CurrentPage -= 1;
        if (LoadAction != null)
        {
          LoadAction(Condition);
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("已至首页。", "提示信息");
      }
    }
    #endregion

    #region 下一页
    public BaseCommand NextCommand
    {
      get
      {
        return new BaseCommand(NextCommand_Executed);
      }
    }
    void NextCommand_Executed(object send)
    {
      if (CurrentPage < PageCount)
      {
        CurrentPage += 1;

        if (LoadAction != null)
        {
          LoadAction(Condition);
        }
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("已至末页。", "提示信息");
      }
    }
    #endregion
    #endregion

    private ObservableCollection<T> _ItemsSource = new ObservableCollection<T>();
    public ObservableCollection<T> ItemsSource
    {
      get { return _ItemsSource; }
      set
      {
        _ItemsSource = value;
        if (_ItemsSource != null && _ItemsSource.Count > 0 && SelectedItem == null)
        {
          SelectedItem = _ItemsSource.First();
        }
        OnPropertyChanged(); 
      }
    }
    public void SetItemsSource(List<T> itemSource)
    {
      ItemsSource = new ObservableCollection<T>(itemSource);
    }
    public T _SelectedItem;
    public T SelectedItem
    {
      get { return _SelectedItem; }
      set
      {
        _SelectedItem = value;
        if (SelectCallBack != null)
        {
          SelectCallBack(_SelectedItem);
        }
        OnPropertyChanged();
      }
    }
    private ICollectionView _ItemsSourceView;
    public ICollectionView ItemsSourceView
    {
      get
      {
        _ItemsSourceView = CollectionViewSource.GetDefaultView(_ItemsSource);
        return _ItemsSourceView;
      }
      set
      {
        _ItemsSourceView = value;
        OnPropertyChanged();
      }
    }
    private T _Condition = (T)Activator.CreateInstance(typeof(T));
    public T Condition { get { return _Condition; } set { _Condition = value; OnPropertyChanged(); } }

    #region 方法 
    public DataGrid()
    {
    }
    public void BindSource(Action<T> loadAction, T conditionRow = default(T))
    {
      LoadAction = loadAction;
      if (LoadAction != null)
      {
        CurrentPage = 1;
        LoadAction(conditionRow);
      }
    }
    public void BindSource(Action loadAction)
    {
      LoadAction = new Action<T>((obj) => {
        loadAction();
      }); ;
      if (LoadAction != null)
      {
        CurrentPage = 1;
        LoadAction(default(T));
      }
    }
    public void ItemsSourceReBind()
    {
      BindSource(LoadAction);
    }
    public void SelectedItemReBind()
    {
      T newitem = (T)Activator.CreateInstance(typeof(T));
      List<System.Reflection.PropertyInfo> plist = typeof(T).GetProperties().ToList();

      foreach (var propertyInfo in plist)
      {
        propertyInfo.SetValue(newitem, propertyInfo.GetValue(SelectedItem));
      }
      SelectedItem = newitem;
    }
    public void SetFilter(Func<object, bool> dataFilter)
    {
      try
      {
        DataFilter = dataFilter;
        _ItemsSourceView = CollectionViewSource.GetDefaultView(_ItemsSource);
        _ItemsSourceView.Filter = new Predicate<object>(DataFilter);
      }
      catch(Exception ex)
      {
        
      }
    } 
    public void Refresh()
    {
      if (_ItemsSourceView == null)
      {
        _ItemsSourceView = CollectionViewSource.GetDefaultView(this.ItemsSource);
      }
      _ItemsSourceView.Refresh();
    }
    #endregion
  }

从代码中我们可以看到,DataGrid控件不仅包含了基础属性,还包含了上一页,下一页,刷新,甚至过滤的功能。

下面,我们看下一下DataGrid控件的基础应用。

Xaml页面代码如下:

<DataGrid Margin="5" FontSize="12" ItemsSource="{Binding TestDataGrid.ItemsSource}" AutoGenerateColumns="True"
          SelectedItem="{Binding TestDataGrid.SelectedItem}" > </DataGrid> 

ViewModel页面代码如下:

 public DataGrid<User> TestDataGrid { get; set; }
 TestDataProxy proxy = new TestDataProxy();
 public VM_PageDataGrid()
 {
   TestDataGrid = new DataGrid<User>(); 
   int currentPage = TestDataGrid.CurrentPage;
   int skipNumber = TestDataGrid.SkipNumber;
   proxy.GeDataGridData(null, currentPage, skipNumber, (list, count, msg) =>
   {
     TestDataGrid.SetItemsSource(list);
     TestDataGrid.RecordCount = count;
   }); 

   TestDataGrid.SelectCallBack = (user) =>
   {
     MessageBox(user.Name);
   };
 }

我们可以看到,基础的DataGrid应用很简单,只要设置好绑定,然后将读取的数据赋值给数据控件的ItemSource属性即可。(这里我们使用SetItemSource方法为ItemSource赋值)

然后我们会发现,只要我们操作数据控件的ItemSource,不论是增加数据,删除数据,变更数据,页面都会自动的同步刷新。

DataGrid的中级应用

我们在上面的代码中可以看到,DataGrid数据控件还包含了分页功能。那么如何实现分页功能呢。

很简单,我们只需要在Xaml页面多绑定几个属性即可实现。

Xaml代码如下:

<StackPanel DataContext="{Binding TestDataGrid}" Orientation="Horizontal" DockPanel.Dock="Bottom" HorizontalAlignment="Right" Margin="0,10,0,0"> 
  <Button Content="上一页" Width="60" Command="{Binding PreviousCommand}" Height="20" Margin="20,0,0,0" VerticalAlignment="Top" />
  <Button Content="下一页" Width="60" Command="{Binding NextCommand}" Height="20" Margin="20,0,0,0" VerticalAlignment="Top" />
  <TextBlock VerticalAlignment="Center" Text="每页" Margin="20,0,0,0"></TextBlock>
  <TextBlock VerticalAlignment="Center" Text="{Binding SkipNumber}" Margin="0,0,0,0"></TextBlock>
  <TextBlock VerticalAlignment="Center" Text="条"></TextBlock>
  <TextBlock VerticalAlignment="Center" Text="{Binding CurrentPage}" Margin="20,0,0,0"></TextBlock>
  <TextBlock VerticalAlignment="Center" Text="/"></TextBlock>
  <TextBlock VerticalAlignment="Center" Text="{Binding PageCount}"></TextBlock>
  <TextBlock VerticalAlignment="Center" Text="总记录数:" Margin="20,0,0,0"></TextBlock>
  <TextBlock VerticalAlignment="Center" Text="{Binding RecordCount}"></TextBlock>
  <TextBox VerticalAlignment="Center" Width="40" Height="20" Margin="40,0,0,0" Text="{Binding JumpTextBox.Text}" ></TextBox>
  <Button Content="GO" Command="{Binding JumpCommand}" Width="40" Height="20" Margin="5,0,0,0" VerticalAlignment="Top" />
</StackPanel>
<GroupBox DockPanel.Dock="Top" Header="DataGrid" Margin="10,0,0,0" >
  <DataGrid Margin="5" FontSize="12" ItemsSource="{Binding TestDataGrid.ItemsSource}" AutoGenerateColumns="True"
            SelectedItem="{Binding TestDataGrid.SelectedItem}" > 
  </DataGrid> 
</GroupBox>

这样我们就实现了分页功能,代码很简单,并且彻底分割了UI和ViewModel。

但是那么复杂的UI,就这样简单的被彻底搞定了吗?

当然是不可能的!UI很复杂,仅仅靠数据控件是无法彻底搞定的。

那么我们应该怎么办呢?

很简单,我们去编写UI控件就好啦。

当然,我们要编写的UI控件不是普通的UI控件,而是配合数据控件应用的UI控件。

这种定制UI控件在功能上与其他自定义控件是一样,但好处就在于,编写方便,易于理解和二次开发。

----------------------------------------------------------------------------------------------------

本篇文章就先讲到这了,下一篇文章我们将一起为框架编写UI控件。

框架代码已经传到Github上了,并且会持续更新。

相关文章:

【我们一起写框架】MVVM的WPF框架(一)—序篇

【我们一起写框架】MVVM的WPF框架(二)—绑定

【我们一起写框架】MVVM的WPF框架(三)—数据控件

To be continued——DataGrid

Github地址:https://github.com/kiba518/KibaFramework

----------------------------------------------------------------------------------------------------

注:此文章为原创,任何形式的转载都请联系作者获得授权并注明出处!
若您觉得这篇文章还不错,请点击下方的推荐】,非常感谢!

 

https://www.cnblogs.com/kiba/
posted @ 2018-10-11 15:57  kiba518  阅读(3638)  评论(3编辑  收藏  举报