python的xpinyin模块:汉字转拼音

   
     
     
     

pypinyin

1、安装

pip install pypinyin

2、使用方法

>>> from pypinyin import pinyin, lazy_pinyin
>>> import pypinyin

>>> pinyin(u'中心')
[[u'zh\u014dng'], [u'x\u012bn']]
# 启用多音字模式
>>> pinyin(u'中心', heteronym=True)  
[[u'zh\u014dng', u'zh\xf2ng'], [u'x\u012bn']]
# 设置拼音风格
>>> pinyin(u'中心', style=pypinyin.INITIALS)  
[['zh'], ['x']]
>>> pinyin('中心', style=pypinyin.TONE2, heteronym=True)
[['zho1ng', 'zho4ng'], ['xi1n']]
# 不考虑多音字的情况
>>> lazy_pinyin(u'中心')  
['zhong', 'xin']

 

xpinyin

1、安装(或者pip3 install xpinyin 就可以了)

pip install xpinyin

2、使用方法

>>> from xpinyin import Pinyin
>>>
>>> p.get_pinyin(u"上海")
'shang-hai'
>>> # 显示声调
>>> p.get_pinyin(u"上海", show_tone_marks=True)
'shàng-hǎi'
>>> # 设置分隔符
>>> p.get_pinyin(u"上海", ' ')
'shang hai'
>>> # 只显示声母
>>> p.get_initial(u"")
'S'
>>> # 显示多字声母,并设置分隔符
>>> p.get_initials(u"上海", u'')
'SH'

 

posted @ 2019-08-20 10:10  开始认识  阅读(6309)  评论(0编辑  收藏  举报