LeetCode31 下一个排列

🔗:https://leetcode.cn/problems/next-permutation/

参考题解:https://leetcode.cn/problems/next-permutation/solution/xia-yi-ge-pai-lie-suan-fa-xiang-jie-si-lu-tui-dao-/

算法思路:

要将获取当前序列的下一个排列,要求此排列满足以下特点:

 • 组合大于当前序列(当前序列最大除外)·
 • 应该是大于当前序列中,最小的那个排列

则需要做到:

 1. 将后面低位的一个大数与前面高位的一个小数进行交换
 2. 有余需要序列紧贴当前序列,所以应该尽可能从低位开始交换
 3. 同时为了使获取的新排列是大于当前排列的最小排列,应该将更换后高位以后的序列进行升序排列
 4. 高位的小数其位置应当尽可能小
 5. 低位的大数其位置也应当尽可能小

下面是大佬的可视化,让人醍醐灌顶。

(https://leetcode.cn/u/imageslr/)

图源@Imageslr

class Solution {
  public void nextPermutation(int[] nums) {
    int N = nums.length;
    int i = N - 2;
    int j = N - 1;
    while(i >= 0) {
      if (nums[i] < nums[j]) {
        //nums[i]是前面最小的较大数
        int k = N - 1;
        // 从后续序列中找到最小的大于nums[i]的数
        // 不可以等于,必须严格大于
        while(k >= i && nums[k] <= nums[i]) {
          k --;
        }
        // 交换 nums[i] 与 nums[k]
        int tmp = nums[k];
        nums[k] = nums[i];
        nums[i] = tmp;
        break;
      }
      i --;
      j --;
    }
  // 为保证最小,i之后的数字应该升序
    int lo = i + 1;
    int hi = N - 1;
    while(lo < hi) {
      int tmp = nums[hi];
      nums[hi] = nums[lo];
      nums[lo] = tmp;
      lo ++;
      hi --;
    }
  }
}
posted @ 2022-09-13 00:43  Kyara  阅读(1)  评论(0编辑  收藏  举报