BZOJ1601 [Usaco2008 Oct]灌水

题目描述:

Farmer John已经决定把水灌到他的n(1<=n<=300)块农田,农田被数字1到n标记。

把一块土地进行灌水有两种方法,从其他农田饮水,或者这块土地建造水库。 建造一个水库需要花费wi(1<=wi<=100000),连接两块土地需要花费Pij(1<=pij<=100000,pij=pji,pii=0).

计算Farmer John所需的最少代价。

 

题解:

最小生成树经典题。

我们建立一个超级源点,将每个点与超级源点建边,边权为每个点建立水库的费用。

接下来我们只需要在新图上做最小生成树即可。

附上代码:

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<cmath>
#include<queue>
#include<vector>
using namespace std;
int n,idx,ans,k,fa[1001];
bool vis[301][301];
struct Edge
{
  int x,y,v;
}f[100001];
bool cmp(const Edge &a,const Edge &b)
{
  return a.v<b.v;
}
int find(int p)
{
  if(fa[p]!=p)
    fa[p]=find(fa[p]);
  return fa[p];
}
void merge(int x,int y)
{
  int fx=find(x),fy=find(y);
  if(fx!=fy)
    fa[fx]=fy;
}
int main()
{
  scanf("%d",&n);
  for(int i=1;i<=n+1;i++)
    fa[i]=i;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    int a;
    scanf("%d",&a);
    f[++idx].x=i;
    f[idx].y=n+1;
    f[idx].v=a;
  }
  for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=n;j++)
    {
      int a;
      scanf("%d",&a);
      if(a==0||vis[i][j]==1)
        continue;
      f[++idx].x=i;
      f[idx].y=j;
      f[idx].v=a;
      vis[i][j]=vis[j][i]=1;
    }
  sort(f+1,f+idx+1,cmp);
  for(int i=1;i<=idx;i++)
  {
    if(find(f[i].x)!=find(f[i].y))
    {
      merge(f[i].x,f[i].y);
      ans+=f[i].v;
      k++;
    }
    if(k==n)
      break;
  }
  printf("%d",ans);
}
posted @ 2018-11-05 14:36  jiangminghong  阅读(157)  评论(0编辑  收藏  举报