bzoj 2957: 楼房重建 线段树

2957: 楼房重建

Time Limit: 10 Sec  Memory Limit: 256 MB
[Submit][Status][Discuss]

Description

 小A的楼房外有一大片施工工地,工地上有N栋待建的楼房。每天,这片工地上的房子拆了又建、建了又拆。他经常无聊地看着窗外发呆,数自己能够看到多少栋房子。
 为了简化问题,我们考虑这些事件发生在一个二维平面上。小A在平面上(0,0)点的位置,第i栋楼房可以用一条连接(i,0)和(i,Hi)的线段表示,其中Hi为第i栋楼房的高度。如果这栋楼房上任何一个高度大于0的点与(0,0)的连线没有与之前的线段相交,那么这栋楼房就被认为是可见的。
 施工队的建造总共进行了M天。初始时,所有楼房都还没有开始建造,它们的高度均为0。在第i天,建筑队将会将横坐标为Xi的房屋的高度变为Yi(高度可以比原来大---修建,也可以比原来小---拆除,甚至可以保持不变---建筑队这天什么事也没做)。请你帮小A数数每天在建筑队完工之后,他能看到多少栋楼房?

Input

 第一行两个正整数N,M
 接下来M行,每行两个正整数Xi,Yi

Output


 M行,第i行一个整数表示第i天过后小A能看到的楼房有多少栋

Sample Input


3 4
2 4
3 6
1 1000000000
1 1

Sample Output


1
1
1
2
数据约定
 对于所有的数据1<=Xi<=N,1<=Yi<=10^9
N,M<=100000

HINT

 

Source

中国国家队清华集训 2012-2013 第一天

看hzwer的

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
#define pi (4*atan(1.0))
#define eps 1e-14
const int N=4e5+100,M=4e6+10,inf=1e9+10,mod=1e9+7;
const ll INF=1e18+10;
struct is
{
  int l,r;
  double maxx;
  int ans;
}tree[N];
void build(int l,int r,int pos)
{
  tree[pos].l=l;
  tree[pos].r=r;
  tree[pos].ans=0;
  tree[pos].maxx=0.0;
  if(l==r)return;
  int mid=(l+r)>>1;
  build(l,mid,pos<<1);
  build(mid+1,r,pos<<1|1);
}
int getans(double v,int pos)
{
  if(tree[pos].l==tree[pos].r)
    return (tree[pos].maxx>v);
  if(tree[pos<<1].maxx<=v)
    return getans(v,pos<<1|1);
  return tree[pos].ans-tree[pos<<1].ans+getans(v,pos<<1);
}
void pushup(int pos)
{
  tree[pos].maxx=max(tree[pos<<1].maxx,tree[pos<<1|1].maxx);
  tree[pos].ans=tree[pos<<1].ans+getans(tree[pos<<1].maxx,pos<<1|1);
}
void update(int p,double c,int pos)
{
  if(tree[pos].l==tree[pos].r)
  {
    tree[pos].maxx=c;
    tree[pos].ans=1;
    return;
  }
  int mid=(tree[pos].l+tree[pos].r)>>1;
  if(p<=mid)
    update(p,c,pos<<1);
  else
    update(p,c,pos<<1|1);
  pushup(pos);
}
int main()
{
  int n,m;
  while(~scanf("%d%d",&n,&m))
  {
    build(1,n,1);
    while(m--)
    {
      int x,y;
      scanf("%d%d",&x,&y);
      update(x,(double)(y/x),1);
      printf("%d\n",tree[1].ans);
    }
  }
  return 0;
}

 

posted @ 2016-10-11 19:43  jhz033  阅读(157)  评论(0编辑  收藏