bzoj 2005: [Noi2010]能量采集 筛法||欧拉||莫比乌斯

2005: [Noi2010]能量采集

Time Limit: 10 Sec  Memory Limit: 552 MB
[Submit][Status][Discuss]

Description

栋栋有一块长方形的地,他在地上种了一种能量植物,这种植物可以采集太阳光的能量。在这些植物采集能量后,
栋栋再使用一个能量汇集机器把这些植物采集到的能量汇集到一起。 栋栋的植物种得非常整齐,一共有n列,每列
有m棵,植物的横竖间距都一样,因此对于每一棵植物,栋栋可以用一个坐标(x, y)来表示,其中x的范围是1至n,
表示是在第x列,y的范围是1至m,表示是在第x列的第y棵。 由于能量汇集机器较大,不便移动,栋栋将它放在了
一个角上,坐标正好是(0, 0)。 能量汇集机器在汇集的过程中有一定的能量损失。如果一棵植物与能量汇集机器
连接而成的线段上有k棵植物,则能量的损失为2k + 1。例如,当能量汇集机器收集坐标为(2, 4)的植物时,由于
连接线段上存在一棵植物(1, 2),会产生3的能量损失。注意,如果一棵植物与能量汇集机器连接的线段上没有植
物,则能量损失为1。现在要计算总的能量损失。 下面给出了一个能量采集的例子,其中n = 5,m = 4,一共有20
棵植物,在每棵植物上标明了能量汇集机器收集它的能量时产生的能量损失。 在这个例子中,总共产生了36的能
量损失。

Input

仅包含一行,为两个整数n和m。

Output

仅包含一个整数,表示总共产生的能量损失。

Sample Input

【样例输入1】
5 4
【样例输入2】
3 4

Sample Output

【样例输出1】
36
【样例输出2】
20
对于100%的数据:1 ≤ n, m ≤ 100,000。
 
      n m
题意:求2*∑      ∑ gcd(i,j)-1;
     i=1  j=1
思路:首先一个很涨知识的筛法;
  g[k]表示gcd(i,j)==k的个数;
  g[k]=n/k*m/k-g[2*k]-g[3*k]-.......;
  逆序写即可,复杂度O(n*log(n));
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
#define pi (4*atan(1.0))
const int N=1e5+10,M=4e6+10,inf=1e9+10;
ll g[N];
int main()
{
  int x,y,z,i,t;
  while(~scanf("%d%d",&x,&y))
  {
    ll ans=0;
    for(i=min(x,y);i>=1;i--)
    {
      g[i]=(ll)x/i*(y/i);
      for(t=i+i;t<N;t+=i)
      g[i]-=g[t];
      ans+=g[i]*(2*i-1);
    }
    printf("%lld\n",ans);
  }

  return 0;
}

欧拉函数:

    n     m   n     m                       min(n,m)

证明过程:   ∑      ∑ gcd(i,j)=∑      ∑     ∑ Ø(d)     =  ∑  Ø(d) * (n/d) *(m/d)

   i=1   j=1           i=1   j=1  d|gcd(i,j)     d=1

   分块写,复杂度 预处理O(1e5)+sqrt(min(n,m));

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
#define pi (4*atan(1.0))
const int N=1e5+10,M=1e6+10,inf=1e9+10;
const ll INF=1e18+10;
ll p[N],ji;
bool vis[N];
ll phi[N];
ll sum[N];
void get_eular(int n)
{
  ji = 0;
  phi[1]=1;
  memset(vis, true, sizeof(vis));
  for(int i = 2; i <= n; i++)
  {
    if(vis[i])
    {
      p[ji ++] = i;
      phi[i] = i - 1;
    }
    for(int j = 0; j < ji && i * p[j] <= n; j++)
    {
      vis[i * p[j]] = false;
      if(i % p[j] == 0)
      {
        phi[i * p[j]] = phi[i] * p[j];
        break;
      }
      else
      phi[i * p[j]] = phi[i] * phi[p[j]];
    }
  }
}
int main()
{
  get_eular(N);
  memset(sum,0,sizeof(sum));
  for(int i=1;i<=1e5;i++)
  sum[i]=sum[i-1]+phi[i];
  ll x,y;
  while(~scanf("%lld%lld",&x,&y))
  {
    if(x>y)swap(x,y);
    ll ans=0;
    for(int L=1,R=0;L<=x;L=R+1)
    {
      R=min(x/(x/L),y/(y/L));
      ans+=(sum[R]-sum[L-1])*(x/L)*(y/L);
    }
    printf("%lld\n",2*ans-x*y);
  }
  return 0;
}

莫比乌斯:模版题;

   gcd(i,j)==k,枚举k;

   复杂度O(min(n,m)sqrt(n));

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
#define esp 0.00000000001
#define pi 4*atan(1)
const int N=1e5+10,M=1e7+10,inf=1e9+10,mod=1e9+7;
ll mu[N], p[N], np[N], cnt, sum[N];
void init() {
  mu[1]=1;
  for(int i=2; i<N; ++i) {
    if(!np[i]) p[++cnt]=i, mu[i]=-1;
    for(int j=1; j<=cnt && i*p[j]<N; ++j) {
      int t=i*p[j];
      np[t]=1;
      if(i%p[j]==0) { mu[t]=0; break; }
      mu[t]=-mu[i];
    }
  }
  for(int i=1;i<N;i++)
  sum[i]=sum[i-1]+mu[i];
}
ll getans(int b,int d)
{
  ll ans=0;
  for(int L=1,R=0;L<=b;L=R+1)
  {
    R=min(b/(b/L),d/(d/L));
    ans+=(ll)(sum[R]-sum[L-1])*(b/L)*(d/L);
  }
  return ans;
}
int main()
{
  init();
  int b,d,k;
  while(~scanf("%d%d",&b,&d))
  {
    if(b>d)swap(b,d);
    ll ans=0;
    for(int i=1;i<=b;i++)
    ans+=getans(b/i,d/i)*i;
    printf("%lld\n",2*ans-(ll)b*d);
  }
  return 0;
}

 

  

 

posted @ 2016-08-29 12:08  jhz033  阅读(147)  评论(0编辑  收藏  举报