bzoj1088 扫雷

Description

 相信大家都玩过扫雷的游戏。那是在一个n*m的矩阵里面有一些雷,要你根据一些信息找出雷来。万圣节到了
,“余”人国流行起了一种简单的扫雷游戏,这个游戏规则和扫雷一样,如果某个格子没有雷,那么它里面的数字
表示和它8连通的格子里面雷的数目。现在棋盘是n×2的,第一列里面某些格子是雷,而第二列没有雷,如下图: 
由于第一列的雷可能有多种方案满足第二列的数的限制,你的任务即根据第二列的信息确定第一列雷有多少种摆放
方案。

Input

 第一行为N,第二行有N个数,依次为第二列的格子中的数。(1<= N <= 10000)

Output

 一个数,即第一列中雷的摆放方案数。

Sample Input

2
1 1

Sample Output

2
 
这道题是装压DP,dp[i][k][j]代表,当前第i个格,j是他上面左中右三个的状态,k是他前面一个,也就是i-1的上面三个状态。
转移方程就是dp[i][k][j]+=dp[i-1][j][l](在k、j、l合法的情况下)
还有一个要注意的就是判断合法,具体看代码,但是一定要特殊处理当i=1或i=n
这道题类似于poj1185炮兵列阵,都是处理前两行影响当前的状压DP。
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <cstdlib>
#include <cstring> 
#define REP(i,k,n) for(int i=k;i<=n;i++)
#define in(a) a=read();
#define MAXN 20010
using namespace std;
inline int read(){
  int x=0,f=1;
  char ch=getchar();
  for(;!isdigit(ch);ch=getchar())
    if(ch=='-')
      f=-1;
  for(;isdigit(ch);ch=getchar())
    x=x*10+ch-'0';
  return f*x;
}
int a[MAXN],dp[MAXN][8][8],n;
inline bool check(int ind,int j){
  int i=a[ind];
  if(ind==n){
    if(i==0){
      if(j==0) return 1;
      return 0;
    }
    if(i==1){
      if(j==2 || j==4) return 1;
      return 0;
    }
    if(i==2){
      if(j==6) return 1;
      return 0;
    }
    if(i==3) return 0;
  }
  if(ind==1){
    if(i==0){
      if(j==0) return 1;
      return 0;
    }
    if(i==1){
      if(j==1 || j==2) return 1;
      return 0;
    }
    if(i==2){
      if(j==3) return 1;
      return 0;
    }
    if(i==3) return 0;
  }
  if(i==0){
    if(j==0)  return 1;
    return 0;
  }
  if(i==1){
    if(j==1 || j==2 || j==4) return 1;
     return 0;
  }
  if(i==2){
    if(j==3 || j==5 || j==6) return 1;
    return 0;
  }
  if(i==3){
    if(j==7) return 1;
    return 0;
  }
}
inline bool is1(int i,int j){
  i=i&3;
  j=j&6;
  j=j>>1;
  if(i==j) return 1;
  return 0;
}
inline bool is2(int i,int j){
  i=i&1;
  j=j&4;
  j=j>>2;
  if(i==j) return 1;
  return 0;
}
int main(){
  //  freopen("1.txt","r",stdin);
  in(n);
  REP(i,1,n) in(a[i]);
  if(n==1){
    if(a[1]==0 || a[1]==1) cout<<1;
    else cout<<0;
    return 0;
  }
  REP(i,0,7)
     REP(j,0,7)
       if(check(1,i) && check(2,j) && is1(i,j))
         dp[2][i][j]=1;
  REP(i,3,n)
    REP(j,0,7)
      if(check(i,j))
        REP(k,0,7)
          if(check(i-1,k))
            REP(l,0,7)
              if(check(i-2,l) && is1(k,j) && is1(l,k) && is2(l,j)){
              //  if(dp[i-1][l][k])  cout<<l<<" "<<k<<" "<<j<<endl;
                dp[i][k][j]+=dp[i-1][l][k];             
              }
  int ans=0;
  REP(i,0,7)
    REP(j,0,7)
      ans+=dp[n][i][j];
  cout<<ans;
  return 0;
}

 

posted @ 2018-09-27 18:18  Dijkstra·Liu  阅读(165)  评论(0编辑  收藏