i.Posei's blog

Happiness only real when shared!
  博客园  :: 首页  :: 新随笔  :: 联系 :: 订阅 订阅  :: 管理

英文字母频率统计表

Posted on 2006-09-11 12:41  i.Posei  阅读(2210)  评论(0编辑  收藏  举报
此统计表是由Dewey.G在统计了约438,023个字母后得到的。
E - 0.1268
T - 0.0978
A - 0.0788
O - 0.0776
I - 0.0707
N - 0.0706
S - 0.0634
R - 0.0594
H - 0.0573
L - 0.0394
D - 0.0389
U - 0.0280
C - 0.0268
F - 0.0256
M - 0.0244
W - 0.0214
Y - 0.0202
G - 0.0187
P - 0.0186
B - 0.0156
V - 0.0102
K - 0.0060
X - 0.0016
J - 0.0010
Q - 0.0009
Z - 0.0006