bzoj1997: [Hnoi2010]Planar

2-SAT。

首先有平面图定理 m<=3*n-6,如果不满足这条件肯定不是平面图,直接退出。

然后构成哈密顿回路的边直接忽略。

把哈密顿回路当成一个圆,

如果俩条边交叉(用心去感受),只能一条边在圆内,另一条在圆外。

这个是2-sat的A,B要不同时取,要不同时不取模型。

如果俩个交叉,只能一个在内,一个在外。

和A,B俩者不能同时取有区别,需要注意。

可能存在3个方案(A,B’),(B,A’),(A’,B’)。

连方案都不要,直接tarjan完就过了。

#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
using namespace std;
const int maxn = 10000 + 10;
const int maxm = 3000000 + 10;

int g[maxn],v[maxm],next[maxm],eid;
int a[maxn],b[maxn],c[maxn],pos[maxn];
bool t[maxn];
int vis[maxn];
int s[maxn],sp;
int dfn[maxn],low[maxn],vid;
int color[maxn],cid;
int T,n,m;
 
void addedge(int a,int b) {
  v[eid]=b; next[eid]=g[a]; g[a]=eid++;
  v[eid]=a; next[eid]=g[b]; g[b]=eid++;
}

bool build() {
  scanf("%d%d",&n,&m);
  for(int i=1;i<=m;i++) scanf("%d%d",&a[i],&b[i]);
  for(int i=1;i<=n;i++) {
    scanf("%d",&c[i]);
    pos[c[i]]=i;
  }
  if(m>3*n-6) {
    printf("NO\n");
    return false;
  }
  memset(g,-1,sizeof(g)); eid=0;
  memset(t,0,sizeof(t));
  for(int i=1;i<=m;i++) {
    a[i]=pos[a[i]];
    b[i]=pos[b[i]];
    if(a[i]>b[i]) swap(a[i],b[i]);
  }
  for(int i=1;i<=m;i++) 
    if(a[i]+1==b[i] || (a[i]==1&&b[i]==n)) t[i]=true;  
  for(int i=1;i<=m;i++) if(!t[i]) {
    for(int j=1;j<=m;j++) if(i!=j && !t[j])
      if(a[i]<a[j] && a[j]<b[i] && b[i]<b[j]) {
        addedge((i<<1),(j<<1)|1);
        addedge((i<<1)|1,(j<<1));
      }
  }
  return true;
}

void tarjan(int u) {
  dfn[u]=low[u]=++vid;
  vis[u]=1; s[++sp]=u;
  
  for(int i=g[u];~i;i=next[i]) {
    if(!vis[v[i]]) {
      tarjan(v[i]);
      low[u]=min(low[u],low[v[i]]);  
    }
    else if(vis[v[i]]==1)
      low[u]=min(low[u],dfn[v[i]]);
  }
  
  if(dfn[u]==low[u]) {
    ++cid;
    do {
      color[s[sp]]=cid;
      vis[s[sp]]=2;
    }while(s[sp--]!=u);
  }
}

void solve() {
  memset(vis,0,sizeof(vis));
  vid=cid=sp=0;
  for(int i=1;i<=m;i++) if(!t[i]) {
    if(!vis[i<<1]) tarjan(i<<1);
    if(!vis[i<<1|1]) tarjan((i<<1|1));  
  }
  for(int i=1;i<=m;i++) if(!t[i]&&color[i<<1]==color[i<<1|1]) {
    printf("NO\n");
    return;
  }
  printf("YES\n");  
}

int main() {
  scanf("%d",&T);
  while(T--) if(build()) solve();    
  return 0;
}
posted @ 2016-07-08 12:30  invoid  阅读(562)  评论(0编辑  收藏  举报