DevExpress VCL v2011 vol 1.6 下载地址

下载到最新版的 DevExpress VCL 版本为:DevExpress VCL v2011 vol 1.6。

虽然有段时间没用这玩意儿了,但相信有用的朋友还有需要的。现将下载地址贴出来。需要的人直接去取吧。也在此作一备注,以便自己以后要用的时候方便找得到。

下载地址:

 


 

 

 

DevExpress 从 V5.6版后就改名为 DevExpress VCL 2011 v1.3了。作了许多新的改进。需要了解的可点此地址直接参观下:

 

What's New in Build v2011 vol 1.3
http://www.devexpress.com/Subscriptions/VCL/WhatsNewBuild11.1.3/

 

 

 

 

posted @ 2011-09-20 03:16  陆岛工作室  阅读(...)  评论(...编辑  收藏