a+b+c的N次方展开

今天在给儿子看笔记本上的照片的时候,偶然发现了2009年手绘的一张a+b+c的N次方展开图,故写下面的博客以记之,为年轻时代的我点个赞!

20年前的我,一个充满激情的且富有专注力的数学发烧友!

10年前的我,一个无知者无畏的好写代码的疯狂的程序员!

而现在的我,一个被生活荡平了棱角的但是依然坚持理想的程序员。

言归正传,众所周知,a+b的N次方展开满足杨辉三角形。例如:

(a + b) ** 0 = 1                                   |         1
(a + b) ** 1 = a + b                               |       1   1
(a + b) ** 2 = a^2 + 2ab + b^2                     |     1   2   1
(a + b) ** 3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3           |   1   3   3   1
(a + b) ** 4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 | 1   4   6   4   1

国外将杨辉三角形叫做帕斯卡三角形(Pascal's triangle)。 引用维基百科的gif图动态呈现如下:

那么, a+b+c的N次方展开是什么样子滴? 高二(1997年的夏天)的时候(在学完二项式定理后),作为数学发烧友的我,硬是花了一个周末,废寝忘食地纯手工计算了N=0,1,2,3,4,5,6的情况,发现了如下图所示的规律。

注:上图为2009年我用Python实现了(a+b+c)**N后重绘的图片,那时候我已经是一个疯狂的程序员:-)

o abcN.py

 1 #!/usr/bin/python
 2 """
 3 A rough but simple solution to count expression
 4 (a + b + c) ** n = ?
 5 
 6 By Huanian<li.huanian@gmail.com>
 7 On May, 2009
 8 """
 9 
 10 import sys
 11 
 12 def str2exp(s):
 13     """
 14     1@a:2-b:1-c:1 => a^2bc
 15     2@a:3-b:0-c:1 => 2a^3c
 16     """
 17     i0, s0 = s.split('@')
 18     sa, sb, sc = s0.split('-')
 19     ca, ia = sa.split(':')
 20     cb, ib = sb.split(':')
 21     cc, ic = sc.split(':')
 22 
 23     sout = ""
 24     if i0 != '1':
 25         sout += i0
 26     if ia != '0':
 27         if ia != '1':
 28             s_ia = "%s^%s" % (ca, ia)
 29         else:
 30             s_ia = ca
 31         sout += s_ia
 32     if ib != '0':
 33         if ib != '1':
 34             s_ib = "%s^%s" % (cb, ib)
 35         else:
 36             s_ib = cb
 37         sout += s_ib
 38     if ic != '0':
 39         if ic != '1':
 40             s_ic = "%s^%s" % (cc, ic)
 41         else:
 42             s_ic = cc
 43         sout += s_ic
 44     return (sout)
 45 
 46 def list2exp(lin):
 47     lout = []
 48     for i in lin:
 49         s = str2exp(i)
 50         lout.append(s)
 51     return (' + '.join(lout))
 52 
 53 def merge_list(lin):
 54     """
 55     merge index of same entries
 56     e.g. [1@a:1-b:2-c:0, 2@a:2-b:1:-c:0, 1@a:1-b:2-c:0]
 57     ====> [2@a:1-b:2-c:0, 2@a:2-b:1:-c:0]
 58     """
 59     ltmp = []
 60     for i in lin:
 61         n, s = i.split('@')
 62         if s not in ltmp:
 63             ltmp.append(s)
 64 
 65     lout = []
 66     for i in ltmp:
 67         m = 0
 68         for j in lin:
 69             n, s = j.split('@')
 70             if i == s:
 71                 m += int(n)
 72         s = "%d@%s" % (m, i)
 73         lout.append(s)
 74     return (lout)
 75 
 76 def exp_xx_1(lin):
 77     """ list * ( a + b + c) """
 78     lout = []
 79     for i in lin:
 80         n0, s0 = i.split('@')
 81         sa, sb, sc = s0.split('-')
 82         ca, ia = sa.split(':')
 83         cb, ib = sb.split(':')
 84         cc, ic = sc.split(':')
 85         iia = int(ia)
 86         iib = int(ib)
 87         iic = int(ic)
 88         for c in ['a', 'b', 'c']:
 89             iia1 = iia
 90             iib1 = iib
 91             iic1 = iic
 92             if c == ca:
 93                 iia1 += 1
 94             elif c == cb:
 95                 iib1 += 1
 96             elif c == cc:
 97                 iic1 += 1
 98             else:
 99                 pass
100             s = "%s@a:%d-b:%d-c:%d" % (n0, iia1, iib1, iic1)
101             lout.append(s)
102     return (merge_list(lout))
103 
104 def exp_xx_n(lin, n):
105     if n == 0:
106         return ('1')
107     ltmp = lin
108     lout = ltmp
109     i = 1
110     while i < n:
111         lout = exp_xx_1(ltmp)
112         ltmp = lout
113         i += 1
114     s = list2exp(lout)
115     return (s)
116 
117 def print2(s):
118     sys.stderr.write("%s\n" % s)
119 
120 def main(argc, argv):
121     if argc != 2:
122         print2("Usage: %s <num>" % argv[0])
123         print2("e.g.  %s 1"   % argv[0])
124         print2("    (a + b + c) ** 1 = a + b + c")
125         return 1
126 
127     imax = 64 # cost about 180s
128     n = int(argv[1])
129     if n > imax:
130         print2("Your num=%d is too big, <= %d is better" % (n, imax))
131         return 1
132 
133     # string = "a + b + c" ==> list
134     l = ['1@a:1-b:0-c:0', '1@a:0-b:1-c:0', '1@a:0-b:0-c:1']
135     # times it now...
136     s = exp_xx_n(l, n)
137     print "(a + b + c) ** %d = %s" % (n, s)
138 
139     return (0)
140 
141 if __name__ == '__main__':
142     argv = sys.argv
143     argc = len(argv)
144     sys.exit(main(argc, argv))

o 运行N=0..8

$ ./abcN.py 0
(a + b + c) ** 0 = 1

$ ./abcN.py 1
(a + b + c) ** 1 = a + b + c

$ ./abcN.py 2
(a + b + c) ** 2 = a^2 + 2ab + 2ac + b^2 + 2bc + c^2

$ ./abcN.py 3
(a + b + c) ** 3 = a^3 + 3a^2b + 3a^2c + 3ab^2 + 6abc + 3ac^2 + b^3 + 3b^2c + 3bc^2 + c^3

$ ./abcN.py 4
(a + b + c) ** 4 = a^4 + 4a^3b + 4a^3c + 6a^2b^2 + 12a^2bc + 6a^2c^2 + 4ab^3 + 12ab^2c + 12abc^2 + 4ac^3 + b^4 + 4b^3c + 6b^2c^2 + 4bc^3 + c^4

$ ./abcN.py 5
(a + b + c) ** 5 = a^5 + 5a^4b + 5a^4c + 10a^3b^2 + 20a^3bc + 10a^3c^2 + 10a^2b^3 + 30a^2b^2c + 30a^2bc^2 + 10a^2c^3 + 5ab^4 + 20ab^3c + 30ab^2c^2 + 20abc^3 + 5ac^4 + b^5 + 5b^4c + 10b^3c^2 + 10b^2c^3 + 5bc^4 + c^5

$ ./abcN.py 6
(a + b + c) ** 6 = a^6 + 6a^5b + 6a^5c + 15a^4b^2 + 30a^4bc + 15a^4c^2 + 20a^3b^3 + 60a^3b^2c + 60a^3bc^2 + 20a^3c^3 + 15a^2b^4 + 60a^2b^3c + 90a^2b^2c^2 + 60a^2bc^3 + 15a^2c^4 + 6ab^5 + 30ab^4c + 60ab^3c^2 + 60ab^2c^3 + 30abc^4 + 6ac^5 + b^6 + 6b^5c + 15b^4c^2 + 20b^3c^3 + 15b^2c^4 + 6bc^5 + c^6

$ ./abcN.py 7
(a + b + c) ** 7 = a^7 + 7a^6b + 7a^6c + 21a^5b^2 + 42a^5bc + 21a^5c^2 + 35a^4b^3 + 105a^4b^2c + 105a^4bc^2 + 35a^4c^3 + 35a^3b^4 + 140a^3b^3c + 210a^3b^2c^2 + 140a^3bc^3 + 35a^3c^4 + 21a^2b^5 + 105a^2b^4c + 210a^2b^3c^2 + 210a^2b^2c^3 + 105a^2bc^4 + 21a^2c^5 + 7ab^6 + 42ab^5c + 105ab^4c^2 + 140ab^3c^3 + 105ab^2c^4 + 42abc^5 + 7ac^6 + b^7 + 7b^6c + 21b^5c^2 + 35b^4c^3 + 35b^3c^4 + 21b^2c^5 + 7bc^6 + c^7

$ ./abcN.py 8
(a + b + c) ** 8 = a^8 + 8a^7b + 8a^7c + 28a^6b^2 + 56a^6bc + 28a^6c^2 + 56a^5b^3 + 168a^5b^2c + 168a^5bc^2 + 56a^5c^3 + 70a^4b^4 + 280a^4b^3c + 420a^4b^2c^2 + 280a^4bc^3 + 70a^4c^4 + 56a^3b^5 + 280a^3b^4c + 560a^3b^3c^2 + 560a^3b^2c^3 + 280a^3bc^4 + 56a^3c^5 + 28a^2b^6 + 168a^2b^5c + 420a^2b^4c^2 + 560a^2b^3c^3 + 420a^2b^2c^4 + 168a^2bc^5 + 28a^2c^6 + 8ab^7 + 56ab^6c + 168ab^5c^2 + 280ab^4c^3 + 280ab^3c^4 + 168ab^2c^5 + 56abc^6 + 8ac^7 + b^8 + 8b^7c + 28b^6c^2 + 56b^5c^3 + 70b^4c^4 + 56b^3c^5 + 28b^2c^6 + 8bc^7 + c^8

 

posted @ 2017-04-14 22:08  veli  阅读(17010)  评论(1编辑  收藏  举报