1497: [NOI2006]最大获利

新的技术正冲击着手机通讯市场,对于各大运营商来说,这既是机遇,更是挑战。THU集团旗下的CS&T通讯公司在新一代通讯技术血战的前夜,需要做太多的准备工作,仅就站址选择一项,就需要完成前期市场研究、站址勘测、最优化等项目。在前期市场调查和站址勘测之后,公司得到了一共N个可以作为通讯信号中转站的地址,而由于这些地址的地理位置差异,在不同的地方建造通讯中转站需要投入的成本也是不一样的,所幸在前期调查之后这些都是已知数据:建立第i个通讯中转站需要的成本为Pi(1≤i≤N)。另外公司调查得出了所有期望中的用户群,一共M个。关于第i个用户群的信息概括为Ai, Bi和Ci:这些用户会使用中转站Ai和中转站Bi进行通讯,公司可以获益Ci。(1≤i≤M, 1≤Ai, Bi≤N) THU集团的CS&T公司可以有选择的建立一些中转站(投入成本),为一些用户提供服务并获得收益(获益之和)。那么如何选择最终建立的中转站才能让公司的净获利最大呢?(净获利 = 获益之和 - 投入成本之和)

 最大权闭合子图裸。。

 1 #include <bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 
 4 const int maxv = 60000 + 100;
 5 const int maxe = 500000 + 100;
 6 
 7 int n, m, p[maxv];
 8 int e, h[maxv], to[maxe*2], nxt[maxe*2], cap[maxe*2];
 9 void addEdge(int u, int v, int c) {
10   nxt[e] = h[u], to[e] = v, cap[e] = c, h[u] = e++;
11   nxt[e] = h[v], to[e] = u, cap[e] = 0, h[v] = e++;
12 }
13 
14 int dis[maxv];
15 int que[maxv*30], f, b, c[maxv];
16 int s, t;
17 bool bfs() {
18   que[f = b = 0] = s;
19   memset(dis, 0x3f, sizeof (int)*(t+2));
20   dis[s] = 0;
21   while (f <= b) {
22     int u = que[f++];
23     for (int i = h[u]; i != -1; i = nxt[i])
24       if (dis[to[i]] > dis[u]+1 && cap[i] > 0) {
25         dis[to[i]] = dis[u]+1;
26         que[++b] = to[i];
27       }
28   }
29   return dis[t] != dis[t+1];
30 }
31 int dfs(int u, int a) {
32   if (u == t || a == 0)
33     return a;
34   int f, fl = 0;
35   for (int &i=c[u]; i!=-1; i = nxt[i]) {
36     int v = to[i], p = cap[i];
37     if (dis[v]==dis[u]+1 && (f=dfs(v, min(a, p)))>0) {
38       a -= f;
39       cap[i] -= f;
40       cap[i^1] += f;
41       fl += f;
42       if (a==0) break;
43     }
44   }
45   return fl;
46 }
47 int MaxFlow() {
48   int fl = 0;
49   while (bfs()) {
50     memcpy(c, h, sizeof (int)*(t+1));
51     fl += dfs(s, 0x3f3f3f3f);
52   }
53   return fl;
54 }
55 
56 int main() {
57 #ifdef love_lhy
58   freopen("1497.in", "r", stdin);
59   freopen("1497.out", "w", stdout);
60 #endif
61   scanf("%d%d", &n, &m);
62   int sum = 0, a, b, c;
63   e = 0;
64   memset(h, -1, sizeof h);
65   s = 0, t = n+m+1;
66   for (int i = 1; i <= n; ++i) {
67     scanf("%d", &p[i]);
68     addEdge(m+i, t, p[i]);
69   }
70   for (int i = 1; i <= m; ++i) {
71     scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
72     sum += c;
73     addEdge(s, i, c);
74     addEdge(i, m+a, 0x3f3f3f3f);
75     addEdge(i, m+b, 0x3f3f3f3f);
76   }
77   printf("%d\n", sum-MaxFlow());
78   return 0;
79 }
View Code

 

posted @ 2015-04-01 21:21  sbit  阅读(...)  评论(...编辑  收藏