redis desktop manager安装及连接方式

1、下载安装包

官网下载地址:https://redisdesktop.com/pricing

官网下载需要付费使用

 

 

 

再此附上一个免费的破解版本,绿色安全可用

链接:https://pan.baidu.com/s/1K5Yd1OQ8nAofCl79Hp8r1A
提取码:528k

 

下载完后后直接打开exe

 

 

2、安装

直接下一步

 

 

同意协议

 

 

选择安装位置,我选择安装在F盘,点击下一步等待安装

 

 

点击运行

 

 

启动以后的界面

 

 

 

 

3、连接redis数据库

 

 

 

 如果需求用集群方式链接的话,如下操作;

勾选集群完毕后,链接一个单点redis则相当于链接了整个redis集群,否则则认为只做单点链接

 

 

 

 完成之后则可以打开redis的数据库,查看key和value

 

posted @ 2019-09-06 10:23  胡先生7  阅读(...)  评论(...编辑  收藏