CentOS 安装Docker

1.卸载旧版本

$ sudo yum remove docker \
         docker-client \
         docker-client-latest \
         docker-common \
         docker-latest \
         docker-latest-logrotate \
         docker-logrotate \
         docker-selinux \
         docker-engine-selinux \
         docker-engine

2.安装需要的软件包

$ sudo yum install -y yum-utils \
 device-mapper-persistent-data \
 lvm2
//设置yum源
$ sudo yum-config-manager \
  --add-repo \
  https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

3.安装Docker CE

$ sudo yum install docker-ce

4.启动并加入开机启动

$ sudo systemctl start docker
$ sudo systemctl enable docker

5.验证是否安装成功

//一般包含client和server两部分代表安装成功
$ docker version

6.官方镜像加速

  // /etc/docker/daemon.json 
  {
   "registry-mirrors": ["https://registry.docker-cn.com"]
  }
posted @ 2019-06-13 15:55 崖边小生 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏