bzoj 1030 [JSOI2007]文本生成器

在AC自动机上做DP

dp[i][j]表示在字符串里(文章)中第i个位置在自动机中第j个状态的方案数

当sh[j].son[k]是一个单词的结尾时,则累计答案,此时i右边的字符都可以在A~Z中任意选择,不转移到下一个状态

若不是单词的结尾,则转移到下一个状态。

是否是单词的结尾需要注意,并不只是在加到字典树时最后一个位置,还有其他能以fail指针指到这里的状态

这是因为若当前的状态失配,则可以直接转移的一个单词的结尾,符合题目条件。

#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define mod 10007
using namespace std;
ll n,m,dp[110][6100],w,ans;
ll c[200];
char a[200];
struct node
{
  ll son[27],t,fail;
}sh[6100];
void build(char a[])
{
  ll sz,p;
  sz=strlen(a+1);
  p=1;
  for (int i=1;i<=sz;i++)
  {
    ll num;
    num=a[i]-'A';
    if (sh[p].son[num]==0)
    {
      w++;
      sh[p].son[num]=w;
    }
    p=sh[p].son[num];
    if (i==sz)
     sh[p].t=1;
  }
}
void build_fail()//广搜求fail
{
  queue <ll> q;
  q.push(1);
  while (!q.empty())
  {
    ll f;
    f=q.front();
    q.pop();
    if (f!=1)
     sh[f].t=sh[f].t|sh[sh[f].fail].t;//注意
    for (int i=0;i<=25;i++)
    {
      if (sh[f].son[i]==0)
      {
        if (f==1)
         sh[f].son[i]=1;
        else
         sh[f].son[i]=sh[sh[f].fail].son[i];
      }
      else
      {
        if (f==1)
         sh[sh[f].son[i]].fail=1;
        else
         sh[sh[f].son[i]].fail=sh[sh[f].fail].son[i];
        q.push(sh[f].son[i]);
      }
    }
  }
}
int main()
{
  scanf("%lld%lld",&n,&m);
  w=1;
  for (int i=1;i<=n;i++)
  {
    scanf("%s",a+1);
    build(a);
  }
  dp[0][1]=1;
  build_fail();
  c[0]=1;
  for (int i=1;i<=m+10;i++)
   c[i]=(c[i-1]*26)%mod;
  for (int i=0;i<m;i++)
  {
    for (int j=1;j<=w;j++)
    {
      if (sh[j].t==1)
       continue;
      for (int k=0;k<=25;k++)
      {
        if (sh[sh[j].son[k]].t==1)
        {
          ans=(ans+dp[i][j]*c[m-i-1])%mod;
          continue;//注意
        }
        dp[i+1][sh[j].son[k]]=(dp[i+1][sh[j].son[k]]+dp[i][j])%mod;//转移
      }
    }
  }
  printf("%lld\n",ans%mod);
}

 

posted @ 2019-03-06 21:22  SevenDawns  阅读(183)  评论(0编辑  收藏
浏览器标题切换
浏览器标题切换end