Gym - 101002D:Programming Team (01分数规划+树上依赖背包)

题意:给定一棵大小为N的点权树(si,pi),现在让你选敲好K个点,需要满足如果如果u被选了,那么fa[u]一定被选,现在要求他们的平均值(pi之和/si之和)最大。

思路:均值最大,显然需要01分数规划,但是后面怎么高效的做背包,我是不会的,我只会暴力的背包,O(N*K*K)。 还好队友会,叫“树上依赖背包”,即要问树转化为DFS序,按照倒序来DP,复杂度O(N*K)。dp[i][j]=max(dp[i+1][j-v[x]]+w[x],dp[i+sz[x]][j]),分别对应x选或者不选(其中x是DFS为i的点)。

#include<bits/stdc++.h>
#define rep(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
using namespace std;
const int maxn=2610;
const double inf=1e20;
double dp[maxn][maxn],s[maxn],p[maxn],val[maxn];
int r[maxn],Laxt[maxn],Next[maxn],To[maxn];
int pos[maxn],tot,cnt,N,K,sz[maxn];
void add(int u,int v)
{
  Next[++cnt]=Laxt[u]; Laxt[u]=cnt; To[cnt]=v;
}
void dfs(int u)
{
  sz[u]=1; tot++; pos[tot]=u;
  for(int i=Laxt[u];i;i=Next[i]){
    dfs(To[i]); sz[u]+=sz[To[i]];
  }
}
bool check(double Mid)
{
  rep(i,1,N) val[i]=p[i]-s[i]*Mid;
  rep(i,1,tot+1) rep(j,1,K) dp[i][j]=-inf;
  rep(i,0,tot+1) dp[i][0]=0;
  for(int i=tot;i>=1;i--){
    int x=pos[i];
    for(int j=1;j<=K;j++){
      dp[i][j]=max(dp[i+1][j-1]+val[x],dp[i+sz[x]][j]);
    }
  }
  return dp[1][K]>=0;
}
int main()
{
  scanf("%d%d",&K,&N); K++;
  rep(i,1,N){
    scanf("%lf%lf%d",&s[i],&p[i],&r[i]);
    add(r[i],i);
  }
  dfs(0);
  double L=0,R=10000,Mid,ans=0; int T=30;
  while(T--){
    Mid=(L+R)/2;
    if(check(Mid)) ans=max(Mid,ans),L=Mid;
    else R=Mid;
  }
  printf("%.3lf\n",ans);
  return 0;
}

 

posted @ 2019-03-17 19:14  nimphy  阅读(...)  评论(...编辑  收藏