Gym -102007 :Benelux Algorithm Programming Contest (BAPC 18) (寒假自训第5场)

A .A Prize No One Can Win

题意:给定N,S,你要从N个数中选最多是数,使得任意两个之和不大于S。

思路:排序,然后贪心的选即可。

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define rep(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
using namespace std;
const int maxn=2000010;
ll a[maxn];
int main()
{
  int N,ans; ll M;
  scanf("%d%lld",&N,&M);
  rep(i,1,N) scanf("%lld",&a[i]);
  sort(a+1,a+N+1);
  ans=1;
  rep(i,2,N){
    if(a[i]+a[i-1]<=M) ans=i;
  }
  printf("%d\n",ans);
  return 0;
}
View Code

 

B .Birthday Boy

题意:给出N个人的生日,让你选择一天,使得这一天的前一个生日距离它最远,如果有多个一样的,有点选择10月27之后的

思路:模拟即可。

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define rep(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
using namespace std;
const int maxn=2000010;
int Y[13]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
int vis[1000],tot;
int mp[13][32],C[13][32],A[1000],B[1000];
int main()
{
  int N,y,d,ansx=1,ansy=1,ans=-1;char c[20];
  scanf("%d",&N);
  rep(i,1,N){
    scanf("%s%d-%d",c+1,&y,&d);
    mp[y][d]=1;
  }
  rep(i,1,12)
   rep(j,1,Y[i]){
    tot++; A[tot]=i; B[tot]=j; C[i][j]=tot;
    if(mp[i][j]) vis[tot]=1;
  }
  rep(i,1,tot) vis[i+tot]=vis[i],A[i+tot]=A[i],B[i+tot]=B[i];
  rep(i,tot,tot+tot-1) {
    if(vis[i]) continue;
    int j=i; while(j-1>=i-tot+1&&!vis[j-1]) j--;
    if(i-j>ans){
      ans=i-j,ansx=A[i],ansy=B[i];
    }
    else if(i-j==ans&&C[ansx][ansy]<=C[10][27]&&C[A[i]][B[i]]>C[10][27]) ansx=A[i],ansy=B[i];
  }
  printf("%02d-%02d\n",ansx,ansy);
  return 0;
}
View Code

 

C .Cardboard Container

题意: 给定N个1*1*1的盒子,让你用最小的表面积把它包起来.

思路: 枚举长和宽和高(因子)即可.

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;
const ll mod=998244353;
const int maxn=100+10;
const int inf=1000000000;
int main()
{
  int v;
  cin>>v;
  ll ans=inf;
  for(int i=1;i<=v;i++){
    if(v%i==0){
      int l=v/i;
      for(int j=1;j<=l;j++){
        if(l%j==0){
          int k=l/j;
          ans=min(ans,2LL*(i*j+k*j+k*i));
        }
      }
    }
  }
  cout<<ans<<endl;
  return 0;
}
View Code

 

E .Entirely Unsorted Sequences

https://blog.csdn.net/ccsu_cat/article/details/86754931

 

G .Game Night

模拟几种排列即可

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define rep(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
using namespace std;
const int maxn=2000010;
int sum[maxn][3],N; char c[maxn];
int get(int A,int B,int C)
{
  int res=0;
  rep(i,1,N){
    int X=sum[i+sum[N][A]-1][A]-sum[i-1][A];
    int Y=sum[i+sum[N][A]+sum[N][B]-1][B]-sum[i+sum[N][A]-1][B];
    int Z=sum[i+N-1][C]-sum[i+sum[N][A]+sum[N][B]-1][C];
    res=max(res,X+Y+Z);
    //cout<<A<<" "<<B<<" "<<C<<" : "<<i<<" "<<res<<endl;
  }
  return N-res;
}
int main()
{
  scanf("%d%s",&N,c+1);
  int ans=N;
  rep(i,1,N) c[N+i]=c[i];
  rep(i,1,N+N){
    rep(j,0,2) sum[i][j]=sum[i-1][j];
    if(c[i]=='A') sum[i][0]++;
    if(c[i]=='B') sum[i][1]++;
    if(c[i]=='C') sum[i][2]++;
  }
  rep(i,0,2)
   rep(j,0,2)
   rep(k,0,2)
    if(i!=j&&i!=k&&j!=k)
    ans=min(ans,get(i,j,k));
  printf("%d\n",ans);
  return 0;
}
View Code

 

I. In Case of an Invasion, Please...

题意:给定N城市每个城市人数是Pi,M双向路,其中S个点(S<=10)是避难所,避难所容量是Ci,(N<1e5; Ci,Pi<1e9)最小化最大的转移时间,使得所有人都转移到避难所。

思路:二分+最大流。由于图比较大,此题需要一些优化才能过。

由于上限是1e14; 所以二分次数是50次; 我们可以把距离离散化上线变为了1e6,二分次数是20;这是一个优化。

第二个优化,对于二分到的mid,如果一个城市可以去的避难所容量之和<P[i],那么显然不用跑网络流也知道不合法。

还有就是sap跑二分图比较慢,要用dinic。

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
const int maxn=1e5+150;
ll inf=1ll<<60;
struct Edge
{
  int from,to;
  ll cap,flow;
};
struct Dinic
{
  int n,m,s,t;
  vector<Edge>edges;
  vector<int>G[maxn];
  bool vis[maxn];
  int d[maxn],cur[maxn];
  void init(int n)
  {
    this->n=n;
    for(int i=0;i<n;i++)
    G[i].clear();
    edges.clear();
  }
  void AddEdge(int from,int to,ll cap)
  {
    edges.push_back((Edge){from,to,cap,0});
    edges.push_back((Edge){to,from,0,0});
    m=edges.size();
    G[from].push_back(m-2);
    G[to].push_back(m-1);
  }
  bool bfs()
  {
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    queue<int>Q;
    Q.push(s);
    d[s]=0;
    vis[s]=1;
    while(!Q.empty())
    {
      int x=Q.front();Q.pop();
      for(int i=0;i<G[x].size();i++)
      {
        Edge& e=edges[G[x][i]];
        if(!vis[e.to]&&e.cap>e.flow)
        {
          vis[e.to]=1;
          d[e.to]=d[x]+1;
          Q.push(e.to);
        }
      }
    }
    return vis[t];
  }
  ll dfs(int x,ll a)
  {
    if(x==t||a==0)return a;
    ll flow=0,f;
    for(int& i=cur[x];i<G[x].size();i++)
    {
      Edge& e=edges[G[x][i]];
      if(d[x]+1==d[e.to]&&(f=dfs(e.to,min(a,e.cap-e.flow)))>0)
      {
        e.flow+=f;
        edges[G[x][i]^1].flow-=f;
        flow+=f;
        a-=f;
        if(a==0)break;
      }
    }
    return flow;
  }
  ll Maxflow(int s,int t)
  {
    this->s=s,this->t=t;
    ll flow=0;
    while(bfs())
    {
      memset(cur,0,sizeof(cur));
      flow+=dfs(s,inf);
    }
    return flow;
  }
}solve;
ll d[15][maxn],sum,vis[maxn];
vector<int>G[maxn],dis[maxn];
struct node
{
  int u;
  ll w;
  node(int a,ll b)
  {
    u=a,w=b;
  }
  bool operator<(const node&t)const
  {
    return w>t.w;
  }
};
priority_queue<node>q;
void dij(int k,int s,int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)d[k][i]=inf,vis[i]=0;
  d[k][s]=0;
  q.push(node(s,0));
  while(!q.empty())
  {
    node e=q.top();q.pop();
    int u=e.u; vis[u]=0;
    for(int i=0;i<G[u].size();i++)
    {
      int v=G[u][i];
      if(d[k][v]>d[k][u]+dis[u][i])
      {
        d[k][v]=d[k][u]+dis[u][i];
        if(!vis[v]) vis[v]=1,q.push(node(v,d[k][v]));
      }
    }
  }
}
int p[maxn],s[maxn],c[maxn],tot; ll B[maxn*20],fcy[maxn];
int main()
{
  int n,m,k,u,v,w;
  scanf("%d%d%d",&n,&m,&k);
  int S=0,T=n+k+1;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    scanf("%d",&p[i]);
    sum+=p[i];
  }
  for(int i=1;i<=m;i++)
  {
    scanf("%d%d%d",&u,&v,&w);
    G[u].push_back(v);
    dis[u].push_back(w);
    G[v].push_back(u);
    dis[v].push_back(w);
  }
  for(int i=1;i<=k;i++)
  {
    scanf("%d%d",&s[i],&c[i]);
    dij(i,s[i],n);
  }
  for(int i=1;i<=k;i++)
   for(int j=1;j<=n;j++) B[++tot]=d[i][j];
  sort(B+1,B+tot+1);
  tot=unique(B+1,B+tot+1)-(B+1);
  ll l=1,r=tot,mid,ans;
  while(l<=r)
  {
    mid=(l+r)/2;
    solve.init(T+1);
    for(int i=1;i<=n;i++) fcy[i]=0;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int j=1;j<=k;j++)
    if(d[j][i]<=B[mid])
    solve.AddEdge(i,n+j,inf),fcy[i]+=c[j];
    bool F=true;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    if(fcy[i]<p[i]){ F=false; break;}
    if(!F) {l=mid+1;continue;}
    for(int i=1;i<=n;i++)
    solve.AddEdge(S,i,p[i]);
    for(int i=1;i<=k;i++)
    solve.AddEdge(n+i,T,c[i]);
    ll res=solve.Maxflow(S,T);
    if(res==sum) r=mid-1,ans=B[mid];
    else l=mid+1;
  }
  printf("%lld\n",ans);
}
View Code

 

J .Janitor Troubles

题意:给定ABCD四条边,让你组成一个面积最大的四边形,保证有解。

思路:比赛时三分做的,1A。但是赛后拿去做hduwa掉了,还是没弄清楚。

三分:枚举相邻边的组合形式,然后对对角线进行三分。 结论是当三分到对角线的对面两个角都是直角时,答案最大,此时正好有外接圆。

定理:根据上面结论,相当于四边形是圆内接四边形,我们可以至直接用海伦公式的变形;

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define rep(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
using namespace std;
const int maxn=2000010;
double X[5],ans;
double S(double x,double y,double x1,double y1,double z)
{
  double p=(x+y+z)/2,p1=(x1+y1+z)/2;
  return sqrt(p*(p-x)*(p-y)*(p-z))+sqrt(p1*(p1-x1)*(p1-y1)*(p1-z));;
}
double get(int i,int j,int k,int p)
{
  double Mn=max(X[j]-X[i],X[p]-X[k]),Mx=min(X[j]+X[i],X[p]+X[k]);
  if(Mn>Mx) return 0.0;
  int T=100; double L=Mn,R=Mx,res=0.0;
  while(T--){
    double Mid1=L+(R-L)/3,Mid2=R-(R-L)/3;
    double F1=S(X[i],X[j],X[k],X[p],Mid1);
    double F2=S(X[i],X[j],X[k],X[p],Mid2);
    if(F1>=F2) res=max(F1,res),R=Mid2;
    else res=max(F2,res),L=Mid1;
  }
  return res;
}
int main()
{
  rep(i,1,4) scanf("%lf",&X[i]);
  sort(X+1,X+4+1);
  rep(i,1,4)
   rep(j,i+1,4)
   rep(k,1,4)
    rep(p,k+1,4)
    if(i!=k&&i!=p&&j!=k&&j!=p){
     ans=max(ans,get(i,j,k,p));
  }
  printf("%.10lf\n",ans);
  return 0;
}
View Code
#include<bits/stdc++.h>
#define rep(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
using namespace std;
double X[5],ans;
double get()
{
  double res=0.0,p=(X[1]+X[2]+X[3]+X[4])/2;
  res=sqrt((p-X[1])*(p-X[2])*(p-X[3])*(p-X[4]));
  return res;
}
int main()
{
  rep(i,1,4) scanf("%lf",&X[i]);
  ans=get();
  printf("%.10lf\n",ans);
  return 0;
}
View Code

 

K .Kingpin Escape

题意:给定一棵有根树,现在让你加最少的边,使得无论原图上哪条边被砍掉,从任意点出发都可以回到根节点。

思路:首先把保证至少两个点与根相邻,所以如果根只有一条边与它相邻,它需要加边。 其次,所有叶子节点需要加边,因为他和父亲被砍断后就GG了。

 我们按照一定顺序把这些点连边即可。 假设X个点需要连边,那么最少需要加(X+1)/2条边。然后两两连边即可,但是注意至少一条新加的边连通了根的两个子树。

所以我们按照DFS序,然后q[i]+q[X/2+i]连边,这样可以保证,并不是所有新加的边都在同一个子树(这样可能合法,因为砍掉根与儿子后,子树无法到达根)里。

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define rep(i,a,b) for(int i=a;i<=b;i++)
using namespace std;
const int maxn=2000010;
int Laxt[maxn],Next[maxn],To[maxn];
int sz[maxn],cnt,q[maxn],tot;
void add(int u,int v){
  Next[++cnt]=Laxt[u]; Laxt[u]=cnt; To[cnt]=v;
}
void dfs(int u,int f)
{
  if(sz[u]==1) q[++tot]=u-1;
  for(int i=Laxt[u];i;i=Next[i])
   if(To[i]!=f) dfs(To[i],u);
}
int main()
{
  int N,M,u,v;
  scanf("%d%d",&N,&M); M++;
  rep(i,1,N-1){
    scanf("%d%d",&u,&v);
    u++; v++; sz[u]++; sz[v]++;
    add(u,v); add(v,u);
  }
  dfs(M,0);
  int ans=(tot+1)/2;
  printf("%d\n",ans);
  rep(i,1,tot/2) printf("%d %d\n",q[i],q[i+tot/2]);
  if(tot&1) printf("%d %d\n",q[1],q[tot]);
  return 0;
}
View Code

 

It is your time to fight!
posted @ 2019-02-06 16:04  nimphy  阅读(735)  评论(0编辑  收藏  举报