Windows编程 第零回(下) 阅读说明及目录

1. 本系列文章将采用C语言来编程,希望您在阅读之前已了解C语言的基本语法。

2. 本系列文章将在vc++6.0编程环境下实现,希望您已经会轻松地使用他了。

3. 由于文章是贴在网上的,针对大家对网络文章快餐式的阅读习惯,我尽量做到言简意赅。

第一回     走近windows

              简介windows特点、历史及编程说明 

                                                2012年2月16日更新  To be continued!

posted @ 2012-02-16 12:46  hu_jiacheng  阅读(393)  评论(0编辑  收藏  举报