「PHP」观察者模式模式

引言
 
 所属:行为型模式,常用设计模式之一
 
    学习资料:
 • 《大话设计模式》程杰

 

模式概述
 
 观察者模式定义了一种一对多的依赖关系,让多个观察者对象监听某一个主题对象。这个主题对象在状态发生变化时,会通知所有的观察者对象,使他们能够自动更新自己
 
 应用场景:当一个对象的改变需要同事改变其他对象的时候,而且它不知道具体有多少对象有待改变时,应该考虑使用观察者模式。
 观察者模式所作的工作其实就是在接触耦合。让耦合的双方都依赖于抽象类,而不是依赖于具体,从而使得各自的变化都不会影响另一边的变化
 
举个栗子
 
  一家公司,用户A喜欢玩游戏,用户B喜欢看股票,上班不好好工作,经常被老板抓到,然后两人想了一个方案:贿赂前台妹子,当老板到前台的时候嘱咐前台妹子通知一下,也好不被抓到,那么程序如何设计呢。
    
 
  流程图如下:
   
     

 

 

 
程序设计代码:
1. 抽象观察者,具体观察者
<?php
/**
 * 抽象观察者
 */
namespace observer_factory;

abstract class ObserverAbstract
{
  public abstract function update($news);
}
<?php

/**
 * 正在玩的员工
 */
namespace observer_factory;

class NbaObserver extends ObserverAbstract
{
  protected $name;

  protected $secretary;

  public function __construct(string $name, SubjectInterface $secretary)
  {
    $this->name = $name;

    $this->secretary = $secretary;
  }

  /**
   * 收到通知后的具体操作
   * @param $news
   */
  public function update($news)
  {
    echo $this->name.$news.'不要在玩了,继续工作!';
  }
}
<?php
/**
 * 正在炒股的用户
 */
namespace observer_factory;

class StockObserver extends ObserverAbstract
{
  protected $name;

  protected $secretary;

  public function __construct(string $name, SubjectInterface $secretary)
  {
    $this->name = $name;

    $this->secretary = $secretary;
  }
  /**
   * 收到通知后的具体操作
   * @param $news
   */
  public function update($news)
  {
    echo $this->name.$news.'不要在看股票,继续工作!';
  }
}

 

2. 抽象通知者,具体通知者

<?php
/**
 * 抽象通知者
 */
namespace observer_factory;

interface SubjectInterface
{
  /**
   * 增加同事
   * @param ObserverAbstract $observer 针对抽象变成,减少了与具体类的耦合,也就是只有在继承抽象观察者的具体观察者才可以使用
   */
  public function attach($key, ObserverAbstract $observer);

  /**
   * 删除同事
   * @param ObserverAbstract $observer 针对抽象变成,减少了与具体类的耦合,也就是只有在继承抽象观察者的具体观察者才可以使用
   */
  public function detach($key);

  /**
   * 发送消息
   */
  public function notify();

  /**
   * @param $news
   */
  public function secretaryNews($news);
}
<?php
/**
 * 通知者A
 */
namespace observer_factory;

class SubjectA implements SubjectInterface
{
  /**
   * 同事列表
   */
  private $list = [];

  private $news;

  /**
   * 增加同事
   * @param ObserverAbstract $observer 针对抽象变成,减少了与具体类的耦合,也就是只有在继承抽象观察者的具体观察者才可以使用
   */
  public function attach($key, ObserverAbstract $observer)
  {
    $this->list[$key] = $observer;
  }

  /**
   * 删除同事
   * @param ObserverAbstract $observer 针对抽象变成,减少了与具体类的耦合,也就是只有在继承抽象观察者的具体观察者才可以使用
   */
  public function detach($key)
  {
    unset($this->list[$key]);
  }

  /**
   * 发送消息
   */
  public function notify()
  {
    foreach ($this->list AS $val) {
      $val->update($this->news);
    }
  }

  /**
   * @param $news
   */
  public function secretaryNews($news)
  {
    $this->news = $news;
  }
}
<?php

namespace observer_factory;

class SubjectB implements SubjectInterface
{
  /**
   * 同事列表
   */
  private $list = [];

  private $news;

  /**
   * 增加同事
   * @param ObserverAbstract $observer 针对抽象变成,减少了与具体类的耦合,也就是只有在继承抽象观察者的具体观察者才可以使用
   */
  public function attach($key, ObserverAbstract $observer)
  {
    $this->list[$key] = $observer;
  }

  /**
   * 删除同事
   * @param ObserverAbstract $observer 针对抽象变成,减少了与具体类的耦合,也就是只有在继承抽象观察者的具体观察者才可以使用
   */
  public function detach($key)
  {
    unset($this->list[$key]);
  }

  /**
   * 发送消息
   */
  public function notify()
  {
    foreach ($this->list AS $val) {
      $val->update($this->news);
    }
  }

  /**
   * @param $news
   */
  public function secretaryNews($news)
  {
    $this->news = $news;
  }
}

 

3. 测试

<?php

namespace observer_factory;

include '../autoload.php';

// 通知者A 进行通知
$tongzhizhe = new SubjectA();
$tongshi1 = new NbaObserver('用户A', $tongzhizhe);
$tongshi2 = new StockObserver('用户B', $tongzhizhe);

$tongzhizhe->attach('用户A', $tongshi1);
$tongzhizhe->attach('用户B', $tongshi2);

$tongzhizhe->secretaryNews('老板回来了');
$tongzhizhe->notify();

 

 
以下为源码地址

 

 GitHub源码地址:https://github.com/xiaobaoword/design_pattern/tree/master

 

posted @ 2018-08-31 18:19  侯大宝  阅读(1660)  评论(0编辑  收藏  举报