摘要: 32位dbg中编辑的: 7711E9D3 | 6A 33 | push 33 | 7711E9D5 | E8 00000000 | call ntdll.7711E9DA | call $0 7711E9DA | 830424 05 | add dword ptr ss:[esp],5 | 7711 阅读全文
posted @ 2019-12-15 20:41 乘于时 阅读(789) 评论(0) 推荐(0) 编辑
摘要: 错误提示:虚拟 CPU 性能计数器事件与主机 CPU 不兼容。 点放弃 如果是暂时状态选关机, 丢失掉运行状态,即可保留硬盘内容重新开机 阅读全文
posted @ 2019-12-15 17:25 乘于时 阅读(5604) 评论(0) 推荐(0) 编辑