Fork me on GitHub

排序算法之简单选择排序

1、基本思想

 在要排序的一组数中,选出最小的一个数与第一个位置的数交换;然后在剩下的数当中再找最小的与第二个位置的数交换,如此循环到倒数第二个数和最后一个数比较为止。

2、代码示例

package sort;

import org.junit.Test;

/**
 * 简单选择排序 
 */
public class SelectSort {
  
  @Test
  public void TestSort(){
     int a[]={1,54,6,3,78,34,12,45}; 
     sort(a);
  }
  
  public void sort(int arr[]){ 
    int i,j,temp,position;
    int len=arr.length;
    for(i=0;i<len;i++){ 
      position=i; 
      temp=arr[i];
      //循环待排序列表找到最小数位置
      for(j=i+1;j<len;j++){ 
        if(arr[j]<temp){ 
          temp=arr[j]; 
          position=j; 
        } 
      } 
      //最小数与当前排序树交换位置
      arr[position]=arr[i]; 
      arr[i]=temp; 
    } 
    for(i=0;i<len;i++){
      System.out.print(arr[i]+" "); 
    }
  } 

}

3、效率分析

 

posted @ 2015-08-24 15:08  何海洋  阅读(663)  评论(0编辑  收藏  举报