Fork me on GitHub

排序算法之希尔排序

1、基本思想

 在要排序的一组数中,按某个增量d(n/2,n为要排序数的个数)分成若干组,每组中记录的下标相差d.对每组中全部元素进行直接插入排序,然后再用一个较小的增量(d/2)对它进行分组,在每组中再进行直接插入排序。当增量减到1时,进行直接插入排序后,排序完成。

2、代码示例

package sort;

/**
 * 希尔排序(最小增量排序) 
 *
 */
public class ShellSort {
  
  public void TestSort() {
    int a[]={1,54,6,3,78,34,12,45,56,100}; 
    sort(a);
    sort2(a);
  }
  
  public void sort(int arr[]){ 
    //数组长度
    int len=arr.length; 
    //临时变量
    int temp=0; 
    //增量d(n/2,n为要排序数的个数)
    int d=len;
    while(true){
      d=d/2;
      //直接插入排序
      for(int k=0;k<d;k++){ 
        for(int i=k+d;i<len;i+=d){ 
          int j=i-d; 
          temp=arr[i]; 
          for(;j>=0&&temp<arr[j];j-=d){ 
            arr[j+d]=arr[j]; 
          } 
          arr[j+d]=temp; 
        } 
      } 
      if(d==1){
        break;
      }
    } 
    for(int i=0;i<len;i++){
      System.out.print(arr[i]+" "); 
    }
  } 
  
  public void sort2(int arr[]){ 
    //数组长度
    int len=arr.length; 
    int i, j, gap;
    for (gap = len / 2; gap > 0; gap /= 2) {//步长
      for (i = 0; i < gap; i++)    //直接插入排序
      {
        for (j = i + gap; j < len; j += gap) 
          if (arr[j] < arr[j - gap])
          {
            int temp = arr[j];
            int k = j - gap;
            while (k >= 0 && arr[k] > temp)
            {
              arr[k + gap] = arr[k];
              k -= gap;
            }
            arr[k + gap] = temp;
          }
      }
    }
    for (i = 0; i < arr.length; i++){
      System.out.print(arr[i] + " ");
    }
  }
}

3、效率分析

 

posted @ 2015-08-24 15:06  何海洋  阅读(487)  评论(0编辑  收藏  举报