git快速生成配置sshkey

1、在~目录下生成sshkey

ssh-keygen

2、复制生成的key

cd ~
cat .ssh/id_rsa.pub

3、到git界面setting页面添加sshkey

posted @ 2018-10-18 19:32  穷开心y  阅读(220)  评论(0编辑  收藏  举报