noip2006T1 能量项链

     最近一直在做noip的题,由于太水一直没有写题解,可是这道题,这道题。啊啊啊啊……

     明明水的要命,调了一节课啊!!我干脆不要搞OI了啊!

     特别逗比的错误啊!!!!

     代码:

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
#define N 251
using namespace std;

int n;
int a[N][N];
int val[N];

int main()
{
  scanf("%d", &n);
  memset(a, 0, sizeof(a));
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
  {
    int x; scanf("%d", &x);
    val[i] = val[i+n] = x;
  }
  
  for (int j = 1; j < n; ++j)
    for (int i = 1; i <= 2*n, i+j <= 2*n; ++i) // i 一定要到 2*n !!!!!
      for (int k = i; k < i+j; ++k)
        a[i][i+j] = max(a[i][i+j], a[i][k] + a[k+1][i+j] + val[i]*val[k+1]*val[i+j+1]);
  int ans = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
    ans = max(ans, a[i][i+n-1]);
  printf("%d\n", ans);
  return 0;
}

 

posted @ 2014-09-15 20:22  handsomeJian  阅读(123)  评论(0编辑  收藏