Fork me on GitHub

MVC实用构架实战(一)——项目结构搭建

前言

 在《上篇》中,已经把项目整体结构规划做了个大概的规划。在本文中,将使用代码的方式来一一解说各个层次。由于要搭建一个基本完整的结构,可能文章会比较长。另外,本系列主要出于实用的目的,因而并不会严格按照传统的三层那样进行非常明确的层次职能划分。

需求说明

 在本系列中,为方便大家理解,将以一个账户管理的小系统来进行解说,具体需求如下:

 1. 用户信息分主要信息与扩展信息,一个用户可以有(或没有)一个用户扩展信息。
 2. 记录用户的登录记录,一个用户可以有多条登录记录,但登录记录所属用户唯一。
 3. 一个用户可以有多个角色,一个角色也可以分配给多个用户。

架构基础

功能返回值

 对于一个操作性业务功能(比如添加,修改,删除),通常我们处理返回值的做法是使用简单类型,通常会有如下几种方案:

 1. 直接返回void,即什么也不返回,在操作过程中抛出异常,只要没有异常抛出,就认为是操作成功了
 2. 返回是否操作成功的bool类型的返回值
 3. 返回操作变更后的新数据信息
 4. 返回表示各种结果的状态码的返回值
 5. 返回一个自定义枚举来表示操作的各种结果
 6. 如果要返回多个值,还要使用 out 来添加返回参数

 这样做有什么不妥之处呢,我们来逐一分析:

 1. 靠抛异常的方式来终止系统的运行,异常是沿调用堆栈逐层向上抛出的,会造成很大的性能问题
 2. bool值太死板,无法表示出业务操作中的各种情况
 3. 返回变更后的数据,还要与原始数据来判断才能得到是否操作成功
 4. 用状态码解决了2的问题,但各种状态码的维护成本也会非常高
 5. 用枚举值一定程序上解决了翻译的问题,但还是要把枚举值翻译成各种情况的文字描述
 6. !@#¥%……&

 综上,我们到底需要一个怎样的业务操作结果呢?

 1. 要能表示操作的成功失败(废话)
 2. 要能快速表示各种操作场景(如参数错误,查询数据不存在,数据状态不满足操作要求等)
 3. 能返回附加的返回信息(如更新成功后有后续操作,需要使用更新后的新值)
 4. 最好在调用方能使用统一的代码进行返回值处理
 5. 最好能自定义返回的文字描述信息
 6. 最好能把返回给用户的信息与日志记录的信息分开

 再综上,显然简单类型的返回值满足不了需求了,那就需要定义一个专门用来封装返回值信息的返回值类,这里定义如下: 

 1   /// <summary>
 2   ///   业务操作结果信息类,对操作结果进行封装
 3   /// </summary>
 4   public class OperationResult
 5   {
 6     #region 构造函数
 7 
 8     /// <summary>
 9     ///   初始化一个 业务操作结果信息类 的新实例
10     /// </summary>
11     /// <param name="resultType">业务操作结果类型</param>
12     public OperationResult(OperationResultType resultType)
13     {
14       ResultType = resultType;
15     }
16 
17     /// <summary>
18     ///   初始化一个 定义返回消息的业务操作结果信息类 的新实例
19     /// </summary>
20     /// <param name="resultType">业务操作结果类型</param>
21     /// <param name="message">业务返回消息</param>
22     public OperationResult(OperationResultType resultType, string message)
23       : this(resultType)
24     {
25       Message = message;
26     }
27 
28     /// <summary>
29     ///   初始化一个 定义返回消息与附加数据的业务操作结果信息类 的新实例
30     /// </summary>
31     /// <param name="resultType">业务操作结果类型</param>
32     /// <param name="message">业务返回消息</param>
33     /// <param name="appendData">业务返回数据</param>
34     public OperationResult(OperationResultType resultType, string message, object appendData)
35       : this(resultType, message)
36     {
37       AppendData = appendData;
38     }
39 
40     /// <summary>
41     ///   初始化一个 定义返回消息与日志消息的业务操作结果信息类 的新实例
42     /// </summary>
43     /// <param name="resultType">业务操作结果类型</param>
44     /// <param name="message">业务返回消息</param>
45     /// <param name="logMessage">业务日志记录消息</param>
46     public OperationResult(OperationResultType resultType, string message, string logMessage)
47       : this(resultType, message)
48     {
49       LogMessage = logMessage;
50     }
51 
52     /// <summary>
53     ///   初始化一个 定义返回消息、日志消息与附加数据的业务操作结果信息类 的新实例
54     /// </summary>
55     /// <param name="resultType">业务操作结果类型</param>
56     /// <param name="message">业务返回消息</param>
57     /// <param name="logMessage">业务日志记录消息</param>
58     /// <param name="appendData">业务返回数据</param>
59     public OperationResult(OperationResultType resultType, string message, string logMessage, object appendData)
60       : this(resultType, message, logMessage)
61     {
62       AppendData = appendData;
63     }
64 
65     #endregion
66 
67     #region 属性
68 
69     /// <summary>
70     ///   获取或设置 操作结果类型
71     /// </summary>
72     public OperationResultType ResultType { get; set; }
73 
74     /// <summary>
75     ///   获取或设置 操作返回信息
76     /// </summary>
77     public string Message { get; set; }
78 
79     /// <summary>
80     ///   获取或设置 操作返回的日志消息,用于记录日志
81     /// </summary>
82     public string LogMessage { get; set; }
83 
84     /// <summary>
85     ///   获取或设置 操作结果附加信息
86     /// </summary>
87     public object AppendData { get; set; }
88 
89     #endregion
90   }

  再定义一个表示业务操作结果的枚举,枚举项上有一个DescriptionAttribute的特性,用来作为当上面的Message为空时的返回结果描述。

 1   /// <summary>
 2   ///   表示业务操作结果的枚举
 3   /// </summary>
 4   [Description("业务操作结果的枚举")]
 5   public enum OperationResultType
 6   {
 7     /// <summary>
 8     ///   操作成功
 9     /// </summary>
10     [Description("操作成功。")]
11     Success,
12 
13     /// <summary>
14     ///   操作取消或操作没引发任何变化
15     /// </summary>
16     [Description("操作没有引发任何变化,提交取消。")]
17     NoChanged,
18 
19     /// <summary>
20     ///   参数错误
21     /// </summary>
22     [Description("参数错误。")]
23     ParamError,
24 
25     /// <summary>
26     ///   指定参数的数据不存在
27     /// </summary>
28     [Description("指定参数的数据不存在。")]
29     QueryNull,
30 
31     /// <summary>
32     ///   权限不足
33     /// </summary>
34     [Description("当前用户权限不足,不能继续操作。")]
35     PurviewLack,
36 
37     /// <summary>
38     ///   非法操作
39     /// </summary>
40     [Description("非法操作。")]
41     IllegalOperation,
42 
43     /// <summary>
44     ///   警告
45     /// </summary>
46     [Description("警告")]
47     Warning,
48 
49     /// <summary>
50     ///   操作引发错误
51     /// </summary>
52     [Description("操作引发错误。")]
53     Error,
54   }

实体基类

 对于业务实体,有一些相同的且必要的信息,比如信息的创建时间,总是必要的;再比如想让数据库有一个“回收站”的功能,以给数据删除做个缓冲,或者很多数据并非想从数据库中彻底删除掉,只是暂时的“禁用”一下,添加个逻辑删除的标记也是必要的。再有就是想给所有实体数据仓储操作来个类型限定,以防止传入了其他非实体类型。基于以上理由,就有了下面这个实体基类:

 1   /// <summary>
 2   ///   可持久到数据库的领域模型的基类。
 3   /// </summary>
 4   [Serializable]
 5   public abstract class Entity
 6   {
 7     #region 构造函数
 8 
 9     /// <summary>
10     ///   数据实体基类
11     /// </summary>
12     protected Entity()
13     {
14       IsDeleted = false;
15       AddDate = DateTime.Now;
16     }
17 
18     #endregion
19 
20     #region 属性
21 
22     /// <summary>
23     ///   获取或设置 获取或设置是否禁用,逻辑上的删除,非物理删除
24     /// </summary>
25     public bool IsDeleted { get; set; }
26 
27     /// <summary>
28     ///   获取或设置 添加时间
29     /// </summary>
30     [DataType(DataType.DateTime)]
31     public DateTime AddDate { get; set; }
32 
33     /// <summary>
34     ///   获取或设置 版本控制标识,用于处理并发
35     /// </summary>
36     [ConcurrencyCheck]
37     [Timestamp]
38     public byte[] Timestamp { get; set; }
39 
40     #endregion
41   }

  这里要补充一下,本来实体基类中是可以定义一个表示“实体编号”的Id属性的,但有个问题,如果定义了,就限定了Id属性的数据类型了,但实际需求中可能有些实体使用自增的int类型,有些实体使用的是易于数据合并的guid类型,因此为灵活方便,不在此限制住 Id的数据类型。

架构分层

 具体的架构分层如下图所示:

核心业务层

  根据 需求说明 中定义的需求,简单起见,这里只实现一个简单的用户登录功能:

 用户信息实体:

 1   /// <summary>
 2   ///   实体类——用户信息
 3   /// </summary>
 4   [Description("用户信息")]
 5   public class Member : Entity
 6   {
 7     /// <summary>
 8     /// 获取或设置 用户编号
 9     /// </summary>
10     public int Id { get; set; }
11 
12     /// <summary>
13     /// 获取或设置 用户名
14     /// </summary>
15     [Required]
16     [StringLength(20)]
17     public string UserName { get; set; }
18 
19     /// <summary>
20     /// 获取或设置 密码
21     /// </summary>
22     [Required]
23     [StringLength(32)]
24     public string Password { get; set; }
25 
26     /// <summary>
27     /// 获取或设置 用户昵称
28     /// </summary>
29     [Required]
30     [StringLength(20)]
31     public string NickName { get; set; }
32 
33     /// <summary>
34     /// 获取或设置 用户邮箱
35     /// </summary>
36     [Required]
37     [StringLength(50)]
38     public string Email { get; set; }
39 
40     /// <summary>
41     /// 获取或设置 用户扩展信息
42     /// </summary>
43     public virtual MemberExtend Extend { get; set; }
44 
45     /// <summary>
46     /// 获取或设置 用户拥有的角色信息集合
47     /// </summary>
48     public virtual ICollection<Role> Roles { get; set; }
49 
50     /// <summary>
51     /// 获取或设置 用户登录记录集合
52     /// </summary>
53     public virtual ICollection<LoginLog> LoginLogs { get; set; }
54   }

 核心业务契约:注意接口的返回值使用了上面定义的返回值类

 1   /// <summary>
 2   ///   账户模块核心业务契约
 3   /// </summary>
 4   public interface IAccountContract
 5   {
 6     /// <summary>
 7     /// 用户登录
 8     /// </summary>
 9     /// <param name="loginInfo">登录信息</param>
10     /// <returns>业务操作结果</returns>
11     OperationResult Login(LoginInfo loginInfo);
12   }

  核心业务实现:核心业务实现类为抽象类,因没有数据访问功能,这里使用了一个Members字段来充当数据源,业务功能的实现为虚方法,必要时可以在具体的客户端(网站、桌面端,移动端)相应的派生类中进行重写。请注意具体实现中对于返回值的处理。这里登录只负责最核心的登录业务操作,不涉及比如Http上下文状态的操作。

 1   /// <summary>
 2   ///   账户模块核心业务实现
 3   /// </summary>
 4   public abstract class AccountService : IAccountContract
 5   {
 6     private static readonly Member[] Members = new[]
 7     {
 8       new Member { UserName = "admin", Password = "123456", Email = "admin@gmfcn.net", NickName = "管理员" },
 9       new Member { UserName = "gmfcn", Password = "123456", Email = "mf.guo@qq.com", NickName = "郭明锋" }
10     };
11 
12     private static readonly List<LoginLog> LoginLogs = new List<LoginLog>();
13 
14     /// <summary>
15     /// 用户登录
16     /// </summary>
17     /// <param name="loginInfo">登录信息</param>
18     /// <returns>业务操作结果</returns>
19     public virtual OperationResult Login(LoginInfo loginInfo)
20     {
21       PublicHelper.CheckArgument(loginInfo, "loginInfo");
22       Member member = Members.SingleOrDefault(m => m.UserName == loginInfo.Access || m.Email == loginInfo.Access);
23       if (member == null)
24       {
25         return new OperationResult(OperationResultType.QueryNull, "指定账号的用户不存在。");
26       }
27       if (member.Password != loginInfo.Password)
28       {
29         return new OperationResult(OperationResultType.Warning, "登录密码不正确。");
30       }
31       LoginLog loginLog = new LoginLog { IpAddress = loginInfo.IpAddress, Member = member };
32       LoginLogs.Add(loginLog);
33       return new OperationResult(OperationResultType.Success, "登录成功。", member);
34     }
35   }

站点业务层

 站点业务契约:站点业务契约继承核心业务契约,即可拥有核心层定义的业务功能。站点登录验证使用了Forms的Cookie验证,这里的退出不涉及核心层的操作,因而核心层没有退出功能

 1   /// <summary>
 2   ///   账户模块站点业务契约
 3   /// </summary>
 4   public interface IAccountSiteContract : IAccountContract
 5   {
 6     /// <summary>
 7     ///   用户登录
 8     /// </summary>
 9     /// <param name="model">登录模型信息</param>
10     /// <returns>业务操作结果</returns>
11     OperationResult Login(LoginModel model);
12 
13     /// <summary>
14     ///   用户退出
15     /// </summary>
16     void Logout();
17   }

 站点业务实现:站点业务实现继承核心业务实现与站点业务契约,负责把从UI中接收到的视图模型信息转换为符合核心层定义的参数,并处理与网站状态相关的Session,Cookie等Http相关业务。

 在这里需要注意的是,目前的项目中并没有加入IOC组件来对层与层之间进行解耦,在上层调用下层的时候,我们仍然以如下方式来进行实例化:

1 IAccountSiteContract accountContract = new AccountSiteService();

 这会造成层与层之间紧耦合,在后面的文章中,会加入.NET自带的MEF组件进行层之间的解耦,到时层对象实现化的工作将由MEF来完成,就需要把 AccountSiteService 类的可访问性由 public 修改为 internal,以防止出现上面的实例化代码出现。

 1   /// <summary>
 2   ///   账户模块站点业务实现
 3   /// </summary>
 4   public class AccountSiteService : AccountService, IAccountSiteContract
 5   {
 6     /// <summary>
 7     ///   用户登录
 8     /// </summary>
 9     /// <param name="model">登录模型信息</param>
10     /// <returns>业务操作结果</returns>
11     public OperationResult Login(LoginModel model)
12     {
13       PublicHelper.CheckArgument(model, "model");
14       LoginInfo loginInfo = new LoginInfo
15       {
16         Access = model.Account,
17         Password = model.Password,
18         IpAddress = HttpContext.Current.Request.UserHostAddress
19       };
20       OperationResult result = base.Login(loginInfo);
21       if (result.ResultType == OperationResultType.Success)
22       {
23         Member member = (Member)result.AppendData;
24         DateTime expiration = model.IsRememberLogin
25           ? DateTime.Now.AddDays(7)
26           : DateTime.Now.Add(FormsAuthentication.Timeout);
27         FormsAuthenticationTicket ticket = new FormsAuthenticationTicket(1, member.UserName, DateTime.Now, expiration,
28           true, member.NickName, FormsAuthentication.FormsCookiePath);
29         HttpCookie cookie = new HttpCookie(FormsAuthentication.FormsCookieName, FormsAuthentication.Encrypt(ticket));
30         if (model.IsRememberLogin)
31         {
32           cookie.Expires = DateTime.Now.AddDays(7);
33         }
34         HttpContext.Current.Response.Cookies.Set(cookie);
35         result.AppendData = null;
36       }
37       return result;
38     }
39 
40     /// <summary>
41     ///   用户退出
42     /// </summary>
43     public void Logout()
44     {
45       FormsAuthentication.SignOut();
46     }
47   }

站点展现层

 MVC控制器:Action提供统一风格的代码来对业务操作结果OperationResult进行处理

 1   public class AccountController : Controller
 2   {
 3     public AccountController()
 4     {
 5       AccountContract = new AccountSiteService();
 6     }
 7 
 8     #region 属性
 9 
10     public IAccountSiteContract AccountContract { get; set; }
11 
12     #endregion
13 
14     #region 视图功能
15 
16     public ActionResult Login()
17     {
18       string returnUrl = Request.Params["returnUrl"];
19       returnUrl = returnUrl ?? Url.Action("Index", "Home", new { area = "" });
20       LoginModel model = new LoginModel
21       {
22         ReturnUrl = returnUrl
23       };
24       return View(model);
25     }
26 
27     [HttpPost]
28     public ActionResult Login(LoginModel model)
29     {
30       try
31       {
32         OperationResult result = AccountContract.Login(model);
33         string msg = result.Message ?? result.ResultType.ToDescription();
34         if (result.ResultType == OperationResultType.Success)
35         {
36           return Redirect(model.ReturnUrl);
37         }
38         ModelState.AddModelError("", msg);
39         return View(model);
40       }
41       catch (Exception e)
42       {
43         ModelState.AddModelError("", e.Message);
44         return View(model);
45       }
46     }
47 
48     public ActionResult Logout( )
49     {
50       string returnUrl = Request.Params["returnUrl"];
51       returnUrl = returnUrl ?? Url.Action("Index", "Home", new { area = "" });
52       if (User.Identity.IsAuthenticated)
53       {
54         AccountContract.Logout();
55       }
56       return Redirect(returnUrl);
57     }
58 
59     #endregion
60   }

  MVC 视图:

@model GMF.Demo.Site.Models.LoginModel
@{
  ViewBag.Title = "Login";
  Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}
<h2>Login</h2>
@using (Html.BeginForm()) {
  @Html.AntiForgeryToken()
  @Html.ValidationSummary(true)
  <fieldset>
    <legend>LoginModel</legend>
    <div class="editor-label">
      @Html.LabelFor(model => model.Account)
    </div>
    <div class="editor-field">
      @Html.EditorFor(model => model.Account)
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.Account)
    </div>
    <div class="editor-label">
      @Html.LabelFor(model => model.Password)
    </div>
    <div class="editor-field">
      @Html.EditorFor(model => model.Password)
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.Password)
    </div>
    <div class="editor-label">
      @Html.LabelFor(model => model.IsRememberLogin)
    </div>
    <div class="editor-field">
      @Html.EditorFor(model => model.IsRememberLogin)
      @Html.ValidationMessageFor(model => model.IsRememberLogin)
    </div>
    @Html.HiddenFor(m => m.ReturnUrl)
    <p>
      <input type="submit" value="登录" />
    </p>
  </fieldset>
}
<div>
  @Html.ActionLink("Back to List", "Index", "Home")
</div>
@section Scripts {
  @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")
}

 至此,整个项目构架搭建完成,运行结果如下:
  

在本篇中,网站的Controller是依赖于站点业务实现与核心业务实现的,在下一篇中,将使用.net 4.0自带的MEF作为IOC对层与层之间的依赖进行解耦。

源码下载

 GMFrameworkForBlog.zip

 为了让大家能第一时间获取到本架构的最新代码,也为了方便我对代码的管理,本系列的源码已加入微软的开源项目网站 http://www.codeplex.com,地址为:

 https://gmframework.codeplex.com/

 可以通过下列途径获取到最新代码:

 • 如果你是本项目的参与者,可以通过VS自带的团队TFS直接连接到 https://tfs.codeplex.com:443/tfs/TFS17 获取最新代码
 • 如果你安装有SVN客户端(亲测TortoiseSVN 1.6.7可用),可以连接到 https://gmframework.svn.codeplex.com/svn 获取最新代码
 • 如果以上条件都不满足,你可以进入页面 https://gmframework.codeplex.com/SourceControl/latest 查看最新代码,也可以点击页面上的 Download 链接进行压缩包的下载,你还可以点击页面上的 History 链接获取到历史版本的源代码
 • 如果你想和大家一起学习MVC,学习EF,欢迎加入Q群:5008599(群发言仅限技术讨论,拒绝闲聊,拒绝酱油,拒绝广告)
 • 如果你想与我共同来完成这个开源项目,可以随时联系我。

系列导航

 1. MVC实用架构设计(〇)——总体设计
 2. MVC实用架构设计(一)——项目结构搭建
 3. MVC实用架构设计(二)——使用MEF应用IOC
 4. MVC实用架构设计(三)——EF-Code First(1):Repository,UnitOfWork,DbContext
 5. MVC实用架构设计(三)——EF-Code First(2):实体映射、数据迁移,重构
 6. MVC实用架构设计(三)——EF-Code First(3):使用T4模板生成相似代码
 7. MVC实用架构设计(三)——EF-Code First(4):数据查询
 8. MVC实用架构设计(三)——EF-Code First(5):二级缓存
 9. MVC实体架构设计(三)——EF-Code First(6):数据更新
 10. 未完待续。。。
posted @ 2013-05-20 19:12  郭明锋  阅读(...)  评论(...编辑  收藏