js数组练习

 1 // 1、求一组数组中的数的最大值最小值及他们的索引
 2     var array = [1, 2, 3, 14, 5, 6, 17, 8, 9, 10];
 3     var max = array[0];
 4     var maxIndex = 0;
 5     var min = array[0];
 6     var minIndex = 0;
 7     for (var i =0; i < array.length; i++){
 8       if(max < array[i]){
 9         max = array[i];
10         maxIndex = i;
11       }
12       if(min > array[i]){
13         min = array[i];
14         minIndex = i;
15       }
16     }
17 
18     console.log("数组中的最大值是 "+max+" 最大值的索引是 "+maxIndex);
19     console.log("数组中的最小值是 "+min+" 最小值的索引是 "+minIndex);

 

posted @ 2017-04-09 16:16 惠远建 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏