js冒泡排序

 1 /*
 2       值交换函数swap()    
 3 */
 4     var array = [1,2];
 5     function swap(arr,a,b)
 6     {      
 7       var temp = arr[a];
 8       arr[a] = arr[b];
 9       arr[b] = temp;        
 10     }
 11     swap(array,0,1);
 12     document.write(array[0]+"<br>");
 13     document.write(array[1]+"<br>");
 14 
 15     //3个数的冒泡排序 每次拿第一个数和后面的数比较
 16     function sort3(){
 17       var a = 3, b = 9, c = 8, temp;
 18       document.write("交换前 a = "+a+" b = "+b+" c = "+c+"<br>");
 19       if(a > b){
 20         temp = a;
 21         a = b;
 22         b = temp;
 23       }
 24       if(a > c){
 25         temp = a;
 26         a = c;
 27         c = temp;
 28       }
 29       if (b > c){
 30         temp = b;
 31         b = c;
 32         c = temp;
 33       }
 34       document.write("交换后 a = "+a+" b = "+b+" c = "+c);
 35     }
 36     sort3();
 37 
 38     //冒泡排序每次循环会得出一个最大值沉到最后
 39     var array = [1,5,7,9,11,8,3,10];
 40 
 41     function bubbleSort1(arr){
 42       var i = arr.length,j;
 43       var temp;
 44       while(i > 0){
 45         for(j = 0; j < i - 1; j++){
 46           if(arr[j] > arr[j+1]){
 47             temp = arr[j];
 48             arr[j] = arr[j+1];
 49             arr[j+1] = temp;
 50           }
 51         }
 52         i--;
 53       }
 54       return arr;
 55     }
 56 
 57     document.write("<br> array = [1,5,7,9,11,8,3,10] 排序后"+bubbleSort1(array)+"<br>");
 58 
 59     //翻转数组
 60     function reverseArray(oldArray){
 61       var newArray = [];
 62       for(var i = oldArray.length - 1; i >= 0; i--){
 63         newArray[newArray.length] = oldArray[i];
 64       }
 65       return newArray;
 66     }
 67     var oldArray = [2, 5, 9, 1, 4, 0];
 68     document.write("oldArray = [2, 5, 9, 1, 4, 0]<br> newArray = "+reverseArray(oldArray ));
 69 
 70 
 71     //已经排好序的数组若想实现倒序反转可以强制两两交换
 72     array1 = [1,5,6,9,11,8,3,10]
 73     function bubbleSort2(arr){
 74       document.write("<br>");
 75       document.write("未排序的数组 "+arr);
 76       var i = arr.length,j;
 77       var temp;
 78       while(i > 0){
 79         for(j = 0; j < i - 1; j++){
 80           if(arr[j]>arr[j+1]){
 81             swap(arr,j,j+1);
 82           }          
 83         }
 84         i--;
 85       }
 86       document.write("<br>");
 87       document.write("翻转前的数组 "+arr);
 88       for(var i = 0; i <= arr.length - 1; i++){
 89         for(var j = 0; j < arr.length - 1- i; j++){
 90           swap(arr,j,j+1);//相邻数据互换位置
 91         }
 92       }
 93       document.write("<br>");
 94       document.write("反转后的数组 "+arr);
 95       document.write("<br>");
 96       return arr;
 97     }
 98     document.write("array1 = [1,5,6,9,11,8,3,10] 排序后"+bubbleSort2(array1)+"<br>");
 99 
100 
101     arr = [3, 4, 7, 9, 2, 80, 20, 8];
102     function bubbleSort3(arr){
103       var q1 = 0;
104       var q2 = 0;
105       for(var i = 0; i < arr.length ; i++){
106         for(var j = 0; j < arr.length; j++){
107           var temp;
108           if(arr[j] > arr[j+1]){
109             temp = arr[j];
110             arr[j] = arr[j+1];
111             arr[j+1] = temp; 
112           }
113           q1++;
114         }
115         q2++;
116       }
117       document.write("内层循环次数:"+q1+"<br>");
118       document.write("外层循环次数:"+q2+"<br>");
119       return arr;
120     }
121     document.write("arr = [3, 4, 7, 9, 2, 80, 20, 8] ="+bubbleSort3(arr));
122 
123 
124     arr4 = [3, 4, 7, 9, 2, 80, 20, 8];
125     function bubbleSort4(arr){
126       var q1 = 0;
127       var q2 = 0;
128       for(var i = 0; i < arr.length ; i++){
129         for(var j = 0; j < arr.length - i; j++){
130           var temp;
131           if(arr[j] > arr[j+1]){
132             temp = arr[j];
133             arr[j] = arr[j+1];
134             arr[j+1] = temp; 
135           }
136           q1++;
137         }
138         q2++;
139       }
140       document.write("<br>内层循环次数:"+q1+"<br>");
141       document.write("外层循环次数:"+q2+"<br>");
142       return arr;
143     }
144     document.write("arr4 = [3, 4, 7, 9, 2, 80, 20, 8] ="+bubbleSort4(arr4));
145 
146 
147 
148     arr5 = [3, 4, 7, 9, 2, 80, 20, 8];
149     function bubbleSort5(arr){
150       var q1 = 0;
151       var q2 = 0;
152       for(var i = 0; i < arr.length ; i++){
153         for(var j = 0; j < arr.length - i -1; j++){
154           var temp;
155           if(arr[j] > arr[j+1]){
156             temp = arr[j];
157             arr[j] = arr[j+1];
158             arr[j+1] = temp; 
159           }
160           q1++;
161         }
162         q2++;
163       }
164       document.write("<br>内层循环次数:"+q1+"<br>");
165       document.write("外层循环次数:"+q2+"<br>");
166       return arr;
167     }
168     document.write("arr5 = [3, 4, 7, 9, 2, 80, 20, 8] ="+bubbleSort5(arr5));
169 
170     arr6 = [3, 4, 7, 9, 2, 80, 20, 8];
171     function bubbleSort6(arr){
172       var q1 = 0;
173       var q2 = 0;
174       for(var i = 0; i < arr.length ; i++){
175         var isSort = true;
176         for(var j = 0; j < arr.length - i - 1; j++){
177           var temp;
178           if(arr[j] > arr[j+1]){
179             isSort = false;
180             temp = arr[j];
181             arr[j] = arr[j+1];
182             arr[j+1] = temp; 
183           }
184           q1++;
185         }
186         q2++;
187         if(isSort == true){
188           break;
189         }
190       }
191       document.write("<br>内层循环次数:"+q1+"<br>");
192       document.write("外层循环次数:"+q2+"<br>");
193       return arr;
194     }
195     document.write("arr6 = [3, 4, 7, 9, 2, 80, 20, 8] ="+bubbleSort6(arr6));
196 
197 
198     //求一组数组中的数的最大值最小值及他们的索引
199     var array = [1, 2, 3, 14, 5, 6, 17, 8, 9, 10];
200     var max = array[0];
201     var maxIndex = 0;
202     var min = array[0];
203     var minIndex = 0;
204     for (var i =0; i < array.length; i++){
205       if(max < array[i]){
206         max = array[i];
207         maxIndex = i;
208       }
209       if(min > array[i]){
210         min = array[i];
211         minIndex = i;
212       }
213     }
214 
215     console.log("数组中的最大值是 "+max+" 最大值的索引是 "+maxIndex);
216     console.log("数组中的最小值是 "+min+" 最小值的索引是 "+minIndex);

 

posted @ 2017-04-09 14:49  惠远建  阅读(...)  评论(...编辑  收藏